Vuoropuhelu ja yhteistyö

EU-tason riskinarviointi ja vuoropuhelu

EU:n riskinarviointijärjestelmä koostuu useista riippumattomista elimistä, jotka antavat tieteellisiä neuvoja päätöksentekijöille. Kukin elin toimii EU:n lainsäädäntökehyksen puitteissa. Tiivistä yhteistyötä tarvitaan riskienhallintaan liittyvien kokemusten ja parhaiden toimintatapojen jakamista varten. Lisäksi sitä tarvitaan, jotta yhteistä huolta aiheuttavia asioita käsiteltäisiin yhtenäisellä tavalla (esimerkiksi silloin, kun arvioidaan sellaisten aineiden tai tekniikoiden aiheuttamia riskejä, joita käytetään monenlaisissa, eri virastojen tai tieteellisten komiteoiden vastuualueeseen kuuluvissa sovelluksissa).

EU:n riskinarviointijärjestelmä

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston alaisuudessa toimivien, muita kuin elintarvikkeisiin liittyviä aloja käsittelevienn kolmen tiedekomitean  (kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea , terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevä tiedekomitea  ja kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea ) lisäksi EU:n riskinarviointijärjestelmään kuuluvat mm. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan lääkevirasto, Euroopan kemikaalivirasto, Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus, Euroopan ympäristökeskus sekä työllisyysasioiden pääosaston alaisuudessa toimiva kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea.

Riskinarviointia koskeva EU-yhteistyö

Riskinarviointitoimissa mukana olevien elinten puheenjohtajat ja koordinaattorit ovat päättäneet tehdä tiiviimpää yhteistyötä, jotta riskinarvioinnin laatu, lisäarvo ja tunnettuus sekä riskinarviointia koskeva tiedotus paranevat. Tarkoituksena on kohentaa riskinhallintaa koskevien päätösten laatua.

Vuonna 2005 terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto aloitti tiedekomiteoiden puheenjohtajien ja sihteeristöjen sekä riskinarvioinnissa mukana olevien lautakuntien, jotka edustavat yhteisön elimiä, säännölliset tapaamiset . Tapaamiset toimivat pysyvänä foorumina, joka helpottaa parhaiden toimintatapojen jakamista riskinarvioinnissa mukana olevien tahojen kesken.

Tavoitteena on kehittää riskinarvioinnin parhaita toimintatapoja, jotka kattavat mm. seuraavat teemat:

  • yhteinen lähestymistapa, johon kuuluvat yleiset periaatteet ja yhteydenpito sidosryhmien kanssa
  • selkeä ja toimiva riskiviestintä, jossa käytetään yhtenäistä ja selkeää termistöä sekä kuvataan riskien ja epävarmuustekijöiden laajuutta, ominaisuuksia ja seurauksia
  • puitteet EU:n sisäiselle ja kansainväliselle yhteistyölle, mukaan lukien tietojenvaihtoa koskevat menettelyt.

Riskinarviointipäivät

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto pyrkii vuoropuheluun Euroopan parlamentin ja sidosryhmien kanssa, minkä vuoksi se pitää säännöllisiä informaatiotilaisuuksia Euroopan parlamentin jäsenille ja henkilökunnalle sekä keskustelutilaisuuksia sidosryhmille. Riskinarviointipäivien  tavoitteena on esitellä kolmen muita tuotteita kuin elintarvikkeita käsittelevän tiedekomitean  toimintaa ja tuloksia näille yleisöille sekä saavuttaa niiden kanssa kestävämpi ja paremmin jäsennelty keskusteluyhteys.

Osa päivien ohjelmasta on varattu kolmen tiedekomitean yhteisille kokouksille.