Διάλογος και συνεργασία

Endocrine disruptors

Biocides

Eκτίμηση επικινδυνότητας και διάλογος σε επίπεδο ΕΕ

To σύστημα της ΕΕ για την εκτίμηση της επικινδυνότητας τπεριλαμβάνει διάφορους ανεξάρτητους φορείς που παρέχουν επιστημονικές συμβουλές στους πολιτικούς ιθύνοντες. Οι φορείς αυτοί λειτουργούν βάσει του δικού τους καθεστώτος, πάντα εντός του γενικότερου νομικού πλαισίου της ΕΕ. Ωστόσο, απαιτείται στενή συνεργασία για να διασφαλιστεί συνσοχή στην αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος (π.χ, εκτίμηση της επικινδυνότητας ουσιών ή τεχνολογιών οι οποίες χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα διάφορων οργανισμών ή επιστημονικών επιτροπών), και για να αξιοποιούνται από όλους οι εμπειρίες και οι βέλτιστες πρακτικές στον συγκεκριμένο τομέα.

Σύστημα της ΕΕ για την εκτίμηση της επικινδυνότητας

Παράλληλα με τις τρεις, μη ασχολούμενες με τρόφιμα, επιστημονικές επιτροπές  που υπάγονται στην ΓΔ SANTE (SCCS , SCHER , SCENIHR ), το σύστημα εκτίμησης της επικινδυνότητας της ΕΕ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (ECDC), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA) και την Επιστημονική Επιτροπή για τις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης σε χημικούς παράγοντες ( SCOEL), η οποία υπάγεται στην ΓΔ Απασχόλησης.

Συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ για την εκτίμηση της επικινδυνότητας

Οι πρόεδροι και συντονιστές των φορέων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκτίμησης της επικινδυνότητας αποφάσισαν να συνεργαστούν στενότερα για να βελτιώσουν την ποιότητα, την επικοινωνία, την προστιθέμενη αξία και την αναγνώριση της εκτίμησης της επικινδυνότητας έτσι ώστε να συμβάλουν στη λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου.

Το 2005, η ΓΔ SANTE ξεκίνησε τακτικές συνεδριάσεις των προέδρων και των γραμματειών των επιστημονικών επιτροπών με τις ομάδες εργασίας των κοινοτικών φορέων που συμμετέχουν σε εκτιμήσεις επικινδυνότητας,  με τη μορφή μόνιμου φόρουμ για τη μεγαλύτερη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρμοδίων εκτίμησης της επικινδυνότητας.

Στόχος είναι να αναπτυχθούν οι βέλτιστες πρακτικές εκτίμησης της επικινδυνότητας, που θα καλύπτουν:

  • Μία κοινή προσέγγιση, που θα περιέχει γενικές αρχές καθώς και τη δέσμευση των ενδιαφερομένων
  • Σαφή και αποτελεσματική κοινοποίηση του κινδύνου με τη χρήση συνεπούς και κατανοητής ορολογίας, καθώς και σαφή περιγραφή του πεδίου και της φύσης των κινδύνων, των αβεβαιοτήτων και των επιπτώσεών τους
  • Ένα πλαίσιο συνεργασίας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβανομένων και διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών.

Ημέρες εκτίμησης της επικινδυνότητας

Για να ξεκινήσει διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Γενική Διεύθυνση υγείας και καταναλωτών διοργανώνει τακτικά ενημερωτικές συνεδριάσεις για τα μέλη και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με τις ημέρες εκτίμησης της επικινδυνότητας  επιδιώκεται να παρουσιαστούν στα ακροατήρια αυτά οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των τριών επιστημονικών επιτροπών  που δεν ασχολούνται με θέματα τροφίμων, καθώς και να ξεκινήσει ένας ουσιαστικότερος και διαρθρωμένος διάλογος μαζί τους.

Μέρος του προγράμματος των ημερών αυτών θα αφιερωθεί σε κοινές συνεδριάσεις των τριών επιστημονικών επιτροπών.