Dialog a spolupráce

Posuzování rizik a dialog na úrovni EU

Systém posuzování rizik EU zajišťují nezávislé orgány, které poskytují vědecká doporučení činitelům s rozhodovací pravomocí. Tyto orgány působí v rámci příslušných právních rámců EU. Úzká spolupráce je zásadní pro řešení otázek společného zájmu (např. hodnocení rizik, která představují látky nebo technologie spadající do působnosti více agentur nebo výborů) a umožňuje sdílet zkušenosti a osvědčené postupy.

Systém posuzování rizik EU

Kromě tří nepotravinářských vědeckých výborů  řízených generálním ředitelstvím pro zdraví a spotřebitele (GŘ SANTE) – Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitele , Vědeckého výboru pro zdravotní a environmentální rizika  a Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika   – se na systému posuzování rizik EU podílí i Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC), Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) a Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci (SCOEL) řízené generálním ředitelstvím pro zaměstnanost.

Spolupráce orgánů EU v oblasti posuzování rizik

Předsedové a koordinátoři orgánů zapojených do posuzování rizik se rozhodli posílit vzájemnou spolupráci, aby zlepšili kvalitu, komunikaci a přijímaná rozhodnutí, zvýšili přidanou hodnotu a dodali posuzování rizik vyšší váhu.

V roce 2005 zahájilo GŘ SANTE pravidelná zasedání předsedů a sekretariátů vědeckých výborů a panelů orgánů Společenství zapojených do posuzování rizik . Toto stálé fórum usnadňuje posuzovatelům rizik sdílet osvědčené postupy.

Tyto osvědčené postupy zahrnují:

  • společný přístup, obecné zásady a vazby se zúčastněnými stranami
  • jasné a účinné sdělování informací o rizicích, jednotnou a jasnou terminologii, jasný popis rozsahu a povahy rizik a jejich důsledků
  • rámec pro spolupráci v EU i na mezinárodní úrovni, postupy pro výměnu informací

Akce „Risk Assessment Days“

V rámci dialogu s Evropským parlamentem a zúčastněnými stranami pořádá generální ředitelství SANTE pravidelné informační schůzky a rozhovory. Účelem „Risk Assessment Days“  je představit výsledky práce uvedených třech nepotravinářských vědeckých výborů  a zahájit udržitelný a strukturovaný dialog.

Část programu je věnována společným zasedáním uvedených tří vědeckých výborů.