Диалог и сътрудничество

Endocrine disruptors

Biocides

Оценка на риска и диалог на равнище ЕС

Европейската система за оценка на риска се състои от различни органи, предоставящи научни съвети на вземащите решения. Тези органи действат в съответните правни рамки на ЕС. Въпреки това тясното сътрудничество между тях е от особено значение за гарантиране на съгласуваност при разглеждането на въпроси от общ интерес (напр. оценка на риска от вещества или технологии с различно приложение, които попадат в сферата на компетентност на повече от една агенция или научен комитет), и за обмена на опит и добри практики в областта на оценката на риска.

Система на ЕС за оценка на риска

Освен трите научни комитета  за нехранителни продукти, ръководени от ГД „Здраве и потребители“ (НКБП , НКРЗОС , НКВИНЗР ), системата на ЕС за оценка на риска включва и Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), Европейската агенция по лекарствата (EMA), Европейската агенция по химикалите (ECHA), Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и Научния комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти (SCOEL), ръководен от ГД „Заетост“.

Сътрудничество в ЕС в областта на оценката на риска

Председателите и координаторите на органи, занимаващи се с дейности по оценка на риска, са се договорили да работят в по-тясно сътрудничество за подобряване на качеството, комуникациите, добавената стойност и признаването на оценката на риска и по този начин да допринесат за подобряване на решенията, свързани с управлението на риска.

През 2005 г. ГД „Здраве и потребители“ започна да организира редовни заседания на председателите и сектретариатите на научните комитети и панели от европейски органи, работещи по оценка на риска , като форум за улесняване на обмена на добри практики между оценителите на рискове.

Целта е да бъдат определени най-добри практики за оценка на риска, включващи:

  • общ подход, съдържащ общи принципи и сътрудничество със заинтересованите страни;
  • ясно и ефективно информиране за рисковете чрез използване на последователна и ясна терминология, точно описание на обхвата и естеството на рисковете, съмненията и техните последици;
  • рамка за европейско и международно сътрудничество, съдържаща процедури за обмен на данни и информация.

Дни за оценка на риска

За установяване на диалог с Европейския парламент и съответните заинтересовани лица Генерална дирекция „Здраве и потребители“ провежда редовни информационни сесии за членове и служители на Европейския парламент, както и дискусии със заинтересовани лица. Целта на дните за оценка на риска  е да представят пред тази публика трите научни комитета  за нехранителни продукти, тяхната дейност и постигантите от тях резултати и да поставят начало на траен и структуриран диалог с тях.

Част от програмата за тези дни е посветена на съвместни срещи на трите научни комитета.