Evropsko sodelovanje pri ocenjevanju tveganja

Sistem EU za ocenjevanje tveganja temelji na neodvisnih organih, ki snovalcem politik zagotavljajo izvedenska mnenja. Podlaga za delo teh organov so ustrezni zakonodajni akti EU. Toda doslednost pri vprašanjih v skupnem interesu (npr. ocenjevanje tveganja snovi ali tehnologije, ki spada v pristojnost več kot ene agencije ali znanstvenega odbora) ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks lahko zagotovi samo tesno sodelovanje.

Sistem EU za ocenjevanje tveganja

V sistemu EU za ocenjevanje tveganja poleg treh znanstvenih odborov Seznam prevodov predhodne povezave English (en) , ki jih upravlja GD za zdravje in potrošnike (Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov Seznam prevodov predhodne povezave English (en) , Znanstveni odbor za zdravstvena in okoljska tveganja Seznam prevodov predhodne povezave English (en) , Znanstveni odbor za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja Seznam prevodov predhodne povezave English (en) ), sodelujejo tudi Evropska agencija za varnost hrane, Evropska agencija za zdravila, Evropska agencija za kemikalije, Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Evropska agencija za okolje in Znanstveni odbor za mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu, ki ga upravlja GD za zaposlovanje.

Sodelovanje pri ocenjevanju tveganja

Vsi organi, ki ocenjujejo tveganje, tesno sodelujejo, saj želijo izboljšati kakovost, obveščanje, dodano vrednost in pomen ocene tveganja ter tako izboljšati odločitve v zvezi z obvladovanjem tveganja.

GD za zdravje in potrošnike je leta 2005 v želji po izmenjavi izkušenj uvedel redna srečanja predsednikov in sekretariatov znanstvenih odborov in posvetovalnih skupin organov EU, ki sodelujejo v ocenjevanju tveganja Seznam prevodov predhodne povezave English (en) .

Sodelovanje naj bi pripomoglo k pripravi dobrih praks, in sicer:

  • skupnemu pristopu, vključno s splošnimi načeli in sodelovanjem z deležniki;
  • jasnemu in učinkovitemu obveščanju o tveganjih, ki bi temeljilo na dosledni in jasni terminologiji ter razumljivemu opisu obsega in lastnosti tveganja, negotovosti in njihovih posledic;
  • okviru za evropsko in mednarodno sodelovanje, vključno z izmenjavo podatkov in informacij.

Dnevi ocene tveganja

Generalni direktorat za zdravje in potrošnike redno organizira informativna srečanja za predstavnike Evropskega parlamenta in razprave z deležniki, saj želi razvijati dialog z evropskimi poslanci in vsemi zainteresiranimi stranmi. Na dnevih ocene tveganja Seznam prevodov predhodne povezave English (en) predstavijo delo treh znanstvenih odborov Seznam prevodov predhodne povezave English (en) , ki jih upravlja GD za zdravje in potrošnike, in utrjujejo trajnosten in strukturiran dialog s ciljnim občinstvom.

Del programa dnevov ocene tveganja so tudi skupna srečanja vseh treh znanstvenih odborov.