Ocena ryzyka i dialog na szczeblu UE

Unijny system oceny ryzyka składa się z niezależnych organów doradzających w kwestiach naukowych instytucjom podejmującym najważniejsze decyzje. Zakres działania tych organów jest określony w przepisach unijnych. Konieczna jest jednak ścisła współpraca między poszczególnymi organami, aby zapewnić spójność podejmowanych przez nie działań w dziedzinach leżących we wspólnym interesie (np. ocena ryzyka związanego z różnymi zastosowaniami substancji lub technologii, wchodzącymi w zakres kompetencji więcej niż jednej agencji lub komitetu naukowego) i umożliwić dzielenie się doświadczeniami oraz najlepszymi praktykami dotyczącymi oceny ryzyka.

Unijny system oceny ryzyka

Oprócz trzech komitetów naukowych Wybierz wersję językową tego linka English (en) zajmujących się produktami nieżywnościowymi i zarządzanych przez DG SANTE (SCCS Wybierz wersję językową tego linka English (en) , SCHER Wybierz wersję językową tego linka English (en) , SCENIHR Wybierz wersję językową tego linka English (en) ), unijny system oceny ryzyka obejmuje, między innymi, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejską Agencję Leków (EMA), Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Europejską Agencję Środowiska (EEA) i Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy (SCOEL), zarządzany przez DG ds. Zatrudnienia.

Unijna współpraca w zakresie oceny ryzyka

Przewodniczący i koordynatorzy organów uczestniczących w ocenie ryzyka postanowili zacieśnić współpracę, aby poprawić jakość, komunikację, a także zwiększyć wartość dodaną i podkreślić znaczenie oceny ryzyka, tym samym ułatwiając podejmowanie lepszych decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem.

W 2005 r. z inicjatywy DG SANTE zaczęły się odbywać regularne posiedzenia przewodniczących oraz członków sekretariatów komitetów naukowych i paneli istniejących w ramach organów wspólnotowych zaangażowanych w ocenę ryzyka Wybierz wersję językową tego linka English (en) . W założeniu spotkania te mają stanowić forum wymiany wspólnych praktyk między osobami dokonującymi oceny ryzyka.

Celem jest opracowanie najlepszych praktyk w zakresie oceny ryzyka obejmujących:

  • wspólne podejście, uwzględniające ogólne zasady i współpracę z zainteresowanymi stronami;
  • wyraźne i skuteczne informowanie o ryzyku dzięki użyciu spójnej i przejrzystej terminologii, przejrzystemu opisowi zasięgu i charakteru ryzyka, zagadnień jeszcze nie wyjaśnionych oraz ich skutków;
  • ramy dla unijnej i międzynarodowej współpracy, w tym procedury wymiany danych i informacji.

Dni poświęcone ocenie ryzyka

W celu nawiązania dialogu z Parlamentem Europejskim i właściwymi zainteresowanymi stronami Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów regularnie organizuje sesje informacyjne dla członków Parlamentu i jego pracowników, a także spotkania z zainteresowanymi stronami. Celem dni poświęconych ocenie ryzyka Wybierz wersję językową tego linka English (en) jest przedstawienie trzech komitetów naukowych Wybierz wersję językową tego linka English (en) zajmujących się produktami nieżywnościowymi, a także podejmowanych przez nie działań i ich wyników. Dzięki temu dialog z nimi ma być bardziej ustrukturyzowany i uporządkowany.

Część programu przewidzianego na te dni jest poświęcona wspólnym spotkaniom tych trzech komitetów.