Risicobeoordeling en dialoog op EU-niveau

Bij de besluitvorming wint de EU bij allerlei onafhankelijke organen wetenschappelijk advies in met het oog op een risicobeoordeling. Voor elk van deze organen is er een specifieke EU-wetgeving, maar zij moeten nauw samenwerken wanneer hun bevoegdheden elkaar overlappen (bijv. wanneer een bepaalde chemische stof of technologie in verschillende producten wordt gebruikt) en om ervaringen en beproefde methoden uit te wisselen.

EU-risicobeoordeling

Voor de risicobeoordeling wint de EU onder meer advies in bij drie wetenschappelijke comités Bekijk deze link in een andere taal English (en) voor niet-levensmiddelen (SCCS Bekijk deze link in een andere taal English (en) , SCHER Bekijk deze link in een andere taal English (en) , SCENIHR Bekijk deze link in een andere taal English (en) ), de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), het Europees Milieuagentschap (EEA) en het Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (SCOEL).

EU-samenwerking voor risicobeoordeling

Deze comités en agentschappen willen nauwer samenwerken om de kwaliteit van en de communicatie over hun adviezen te verbeteren, zodat de EU beter geïnformeerde beslissingen kan nemen.

Sinds 2005 vinden in dat verband regelmatige vergaderingen Bekijk deze link in een andere taal English (en) plaats om beproefde methoden uit te wisselen.

Het is de bedoeling

  • de procedures te stroomlijnen
  • duidelijker te communiceren
  • beter samen te werken met landen binnen en buiten de EU, onder meer voor de uitwisseling van informatie

Risicobeoordelingsdagen

De Europese Commissie organiseert regelmatig voorlichtings- en discussievergaderingen voor leden en personeel van het Europees Parlement, en voor andere belanghebbenden. Op deze "risicobeoordelingsdagen Bekijk deze link in een andere taal English (en) " worden de drie wetenschappelijke comités Bekijk deze link in een andere taal English (en) voor niet-levensmiddelen gepresenteerd, met het oog op een permanente en gestructureerde dialoog.

De drie comités benutten deze gelegenheid ook voor gezamenlijke bijeenkomsten.