ES lygmens rizikos vertinimas ir dialogas

ES rizikos vertinimo sistema – tai įvairios nepriklausomos įstaigos, konsultuojančios sprendimus priimančius asmenis moksliniais klausimais. Šios įstaigos veikia pagal konkrečias nustatytas ES teisės sistemas. Tačiau šios įstaigos turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdamos nuosekliai spręsti visuotinės svarbos klausimus (pvz., vertinti įvairioms reikmėms naudojamų medžiagų arba technologijų, už kurias atsako kelios agentūros arba moksliniai komitetai, keliamus pavojus), dalytis rizikos vertinimo patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais.

ES rizikos vertinimo sistema

Be trijų Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato valdomų mokslinių komitetų Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) , kurių darbas nesusijęs su maisto produktais (VSMK Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) , PSAMK Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) ir ANNPSMK Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) ), ES rizikos vertinimo sistemoje taip pat dalyvauja Europos maisto saugos tarnyba (EMST), Europos vaistų agentūra (EVA), Europos cheminių medžiagų agentūra (ECMA), Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ELPKC), Europos aplinkos agentūra (EAA) ir Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato valdomas Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas (CMPPNMK).

ES bendradarbiavimas rizikos vertinimo srityje

Rizikos vertinimo veikloje dalyvaujančių įstaigų vadovai ir koordinatoriai nusprendė glaudžiau bendradarbiauti, siekdami gerinti rizikos vertinimo kokybę, ryšius, papildomą naudą ir pripažinimą ir taip padėti priimti geresnius rizikos valdymo sprendimus.

2005 m. Sveikatos ir vartotojų reikalų GD pradėjo rengti reguliarius mokslinių komitetų pirmininkų ir sekretoriatų ir Bendrijos institucijų, dalyvaujančių vertinant riziką, grupių susitikimus Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) , tapusius nuolatiniu forumu, kuriame rizikos vertintojai dalijasi geriausia patirtimi.

Taip siekiama kaupti rizikos vertinimo geriausią patirtį:

  • bendrą požiūrį, apimantį bendruosius principus ir suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą;
  • aiškų ir tinkamą pranešimą apie riziką, vartojant nuoseklią ir tikslią terminiją, aiškiai apibūdinant rizikos mastą ir pobūdį, kilusius neaiškumus ir jų reikšmę;
  • ES ir tarptautinio bendradarbiavimo sistemą, apimančią keitimosi duomenimis ir informacija procedūras.

Rizikos vertinimo dienos

Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas, siekdamas palaikyti dialogą su Europos Parlamentu ir suinteresuotaisiais subjektais, rengia reguliarius informacinius susitikimus su Europos Parlamento nariais ir personalu ir susitikimus, kuriuose vyksta dialogas su suinteresuotaisiais subjektais. Rizikos vertinimo dienų Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) tikslas – pristatyti tris ne maisto produktų mokslinius komitetus Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) , jų veiklą ir rezultatus šioms auditorijoms ir pradėti pastovesnį ir sistemingesnį dialogą su jomis.

Šių dienų programoje numatyti bendri trijų mokslinių komitetų posėdžiai.