Riskihindamise dialoog ELi tasandil

ELi riskihindamise süsteem koosneb erinevatest sõltumatutest asutustest, kes annavad otsuste tegijatele teaduslikku nõu. Kõnealused asutused tegutsevad oma konkreetsetes ELi õigusraamistikes. Siiski on vaja tihedat koostööd, et tagada järjepidevus selles, kuidas kõnealused asutused lahendavad üldist huvi pakkuvaid küsimusi (nt ainetega kaasnevad riskid või mitmetes rakendustes kasutatav tehnoloogia, mis kuulub rohkem kui ühe ameti või teaduskomitee pädevusse) ning jagavad riskihindamise alaseid kogemusi ja parimaid tavasid.

ELi riskihindamise süsteem

Lisaks kolmele toiduga mitteseotud teaduskomiteele Valige lingiga seotud tõlked English (en) , mida haldab tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat (tarbijaohutuse komitee (SCCS) Valige lingiga seotud tõlked English (en) , tervise- ja keskkonnariskide teaduskomitee (SCHER) Valige lingiga seotud tõlked English (en) , tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee (SCENIHR) Valige lingiga seotud tõlked English (en) ), hõlmab ELi riskihindamise süsteem muu hulgas ka Euroopa Toiduohutusametit (EFSA), Euroopa Ravimiametit (EMA), Euroopa Kemikaaliametit (ECHA), Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskust (ECDC), Euroopa Keskkonnaametit (EEA) ning töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomiteed (SCOEL), mida kõiki haldab tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat.

ELi koostöö riskihindamise valdkonnas

Riskihindamisse kaasatud asutuste eesistujad ja koordinaatorid on otsustanud teha tihedamat koostööd, et parandada riskihindamise kvaliteeti, sellealast teabevahetust, selle lisandväärtust ning tunnustamist, ning täiustada seejuures riskijuhtimisalaseid otsuseid.

2005. aastal pani tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat aluse riskihindamises osalevate ühenduse teaduskomiteede ja -komisjonide eesistujate ning sekretariaatide esindajate regulaarsetele kohtumistele Valige lingiga seotud tõlked English (en) alalise foorumina, mille eesmärk on hõlbustada parimate tavade jagamist riskihindajate vahel.

Eesmärk on välja töötada riskihindamise parimad tavad, mis hõlmavad:

  • ühist lähenemisviisi, mis sisaldab üldisi põhimõtteid ja sidusrühmade kaasamist;
  • selget ja tõhusat riskidest teavitamist, kasutades ühtset ja selget terminoloogiat, riskide ning määramatute olukordade ulatuse ja laadi ning nende mõju selgeid kirjeldusi;
  • raamistikku koostööks ELi ja rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas andme- ja teabevahetuse korda.

Riskihindamise päevad

Selleks et luua dialoog Euroopa Parlamendi ja asjakohaste sidusrühmadega, korraldab tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat Euroopa Parlamendi liikmetele ja töötajatele regulaarselt teabeüritusi ning sidusrühmadele dialoogi raames toimuvaid kohtumisi. Riskihindamise päevade Valige lingiga seotud tõlked English (en) eesmärk on tutvustada kolme toiduga mitteseotud teaduskomiteed Valige lingiga seotud tõlked English (en) ning nende tegevust ja tulemusi Euroopa Parlamendile ja sidusrühmadele, ning luua viimastega jätkusuutlikum ja struktureeritum dialoog.

Osa riskihindamise päevade kavast on pühendatud kolme kõnealuse teaduskomitee ühistele kohtumistele.