Risikovurdering og dialog på EU-plan

EU's system for risikovurdering består af forskellige uafhængige organer, som giver beslutningstagerne videnskabelig rådgivning. Organerne arbejder inden for deres egne særlige EU-regler. Tæt samarbejde er imidlertid afgørende for at sikre ensartet fortolkning af spørgsmål af fælles interesse (f.eks. vurdering af risici ved substanser eller teknologier, der bruges i forskellige applikationer, som falder ind under ansvarsområdet for mere end ét agentur eller en videnskabelig komité) og for at udveksle erfaringer og bedste praksis i forbindelse med risikovurdering.

EU's system for risikovurdering

Ud over de tre videnskabelige komitéer under GD SANCO, der ikke beskæftiger sig med levnedsmidler (VKF Vælg oversættelse af det forrige link English (en) , VKSM Vælg oversættelse af det forrige link English (en) , VKNNPS Vælg oversættelse af det forrige link English (en) ), omfatter EU's system for risikovurdering blandt andet Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautorititet (EFSA), Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering (SCOEL), der forvaltes af GD for Beskæftigelse.

EU-samarbejde om risikovurdering

Lederne og koordinatorerne af de organer, der beskæftiger sig med risikovurdering, har besluttet at arbejde tættere sammen for at forbedre kvaliteten, kommunikationen, merværdien og anerkendelsen af risikovurdering og dermed bidrage til at forbedre beslutninger om risikoforvaltning.

I 2005 begyndte GD SANCO at holde regelmæssige møder mellem lederne af og sekretariaterne for de videnskabelige komitéer og paneler for EU-organer, der arbejder med risikovurdering, Vælg oversættelse af det forrige link English (en) som et stående forum for udveksling af bedste praksis mellem risikoanalytikere.

Målet er er udvikle bedste praksis for risikovurdering bestående af:

  • en fælles tilgang med generelle principper og inddragelse af de berørte parter
  • klar og effektiv risikokommunikation gennem konsekvent og klar sprogbrug og en tydelig beskrivelse af omfanget og karakteren af risici, usikkerheder og det, de kan medføre
  • en ramme for samarbejde i EU og internationalt, blandt andet med procedurer for udveksling af data og information.

Risikovurderingsdage

For at skabe dialog med Europa-Parlamentet og de berørte parter holder Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere regelmæssige informationsmøder for medlemmer af og ansatte i Parlamentet samt dialoger med de berørte parter. Formålet med risikovurderingsdagene Vælg oversættelse af det forrige link English (en) er at præsentere de tre videnskabelige komitéer, der ikke beskæftiger sig med levnedsmidler, og deres aktiviteter og resultater for dette publikum og at indlede en længerevarende og struktureret dialog med dem.

En del af programmet for dagene er afsat til fællesmøder i de tre videnskabelige komitéer.