Оценка на риска и диалог на равнище ЕС

Европейската система за оценка на риска се състои от различни органи, предоставящи научни съвети на вземащите решения. Тези органи действат в съответните правни рамки на ЕС. Въпреки това тясното сътрудничество между тях е от особено значение за гарантиране на съгласуваност при разглеждането на въпроси от общ интерес (напр. оценка на риска от вещества или технологии с различно приложение, които попадат в сферата на компетентност на повече от една агенция или научен комитет), и за обмена на опит и добри практики в областта на оценката на риска.

Система на ЕС за оценка на риска

Освен трите научни комитета Избор на превод за предходната връзка English (en) за нехранителни продукти, ръководени от ГД „Здраве и потребители“ (НКБП Избор на превод за предходната връзка English (en) , НКРЗОС Избор на превод за предходната връзка English (en) , НКВИНЗР Избор на превод за предходната връзка English (en) ), системата на ЕС за оценка на риска включва и Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), Европейската агенция по лекарствата (EMA), Европейската агенция по химикалите (ECHA), Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и Научния комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти (SCOEL), ръководен от ГД „Заетост“.

Сътрудничество в ЕС в областта на оценката на риска

Председателите и координаторите на органи, занимаващи се с дейности по оценка на риска, са се договорили да работят в по-тясно сътрудничество за подобряване на качеството, комуникациите, добавената стойност и признаването на оценката на риска и по този начин да допринесат за подобряване на решенията, свързани с управлението на риска.

През 2005 г. ГД „Здраве и потребители“ започна да организира редовни заседания на председателите и сектретариатите на научните комитети и панели от европейски органи, работещи по оценка на риска Избор на превод за предходната връзка English (en) , като форум за улесняване на обмена на добри практики между оценителите на рискове.

Целта е да бъдат определени най-добри практики за оценка на риска, включващи:

  • общ подход, съдържащ общи принципи и сътрудничество със заинтересованите страни;
  • ясно и ефективно информиране за рисковете чрез използване на последователна и ясна терминология, точно описание на обхвата и естеството на рисковете, съмненията и техните последици;
  • рамка за европейско и международно сътрудничество, съдържаща процедури за обмен на данни и информация.

Дни за оценка на риска

За установяване на диалог с Европейския парламент и съответните заинтересовани лица Генерална дирекция „Здраве и потребители“ провежда редовни информационни сесии за членове и служители на Европейския парламент, както и дискусии със заинтересовани лица. Целта на дните за оценка на риска Избор на превод за предходната връзка English (en) е да представят пред тази публика трите научни комитета Избор на превод за предходната връзка English (en) за нехранителни продукти, тяхната дейност и постигантите от тях резултати и да поставят начало на траен и структуриран диалог с тях.

Част от програмата за тези дни е посветена на съвместни срещи на трите научни комитета.