Dialóg a spolupráca

Politika – nové výzvy pre hodnotenie rizík

Pokiaľ ide o neutralitu a efektívnosť vedy, verejnosť je čoraz skeptickejšia a žiada si vyššiu mieru transparentnosti.

Hodnotitelia rizík a výskumné orgány čelia novým výzvam – je čoraz ťažšie prispôsobiť sa technologickému pokrok v oblasti akou je napríklad nanotechnológia, aplikovať vhodné nástroje na hodnotenie nových rizík a generovať spoľahlivé údaje o bezpečnosti nových technológií.

GR SANTE iniciovalo vytvorenie dialógu v oblasti hodnotenia rizík. Cieľom je posilniť možnosti EÚ reagovať na zvýšenú komplexnosť hodnotení rizík. Vďaka tomuto dialógu sa podarilo identifikovať projekty spolupráce v oblasti novovznikajúcich rizík, metodiky, terminológie a hodnotenia vystavenia ľudí rôznym externým vplyvom (napr. žiarenie, elektromagnetické pole atď.), ako aj nové oblasti spolupráce a výzvy.

Európsky a medzinárodný dialóg

Dialóg v oblasti hodnotení rizík prebieha na európskej aj medzinárodnej úrovni a zahŕňa: