Πολιτική - Νέες προκλήσεις για την εκτίμηση της επικινδυνότητας

Η κοινή γνώμη είναι πλέον πολύ επιφυλακτική όσον αφορά την ουδετερότητα και την αποτελεσματικότητα της επιστήμης, και πιέζει για μεγαλύτερη διαφάνεια.

Συνεχώς ανακύπτουν νέα προβλήματα, κυρίως επειδή οι τεχνολογικές εξελίξεις σε τομείς όπως η νανοτεχνολογία είναι τέτοιες που δεν επαρκούν πλέον οι δυνατότητες, αφενός, των ερευνητικών κέντρων να συγκεντρώνουν στοιχεία για την ασφάλεια και, αφετέρου, των αρμοδίων εκτίμησης κινδύνων να αναπροσαρμόζουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία για την αξιολόγηση νέων κινδύνων.

Για να βοηθήσει το σύστημα της ΕΕ για την εκτίμηση της επικινδυνότητας να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις, η ΓΔ SANCO ξεκίνησε διάλογο για τα θέματα αυτά. Οι συζητήσεις είχαν ως αποτέλεσμα να εντοπιστούν σχέδια για συνεργασία στους ακόλουθους τομείς: νεοεμφανιζόμενοι κίνδυνοι, μεθοδολογία και ορολογία της εκτίμησης της επικινδυνότητας, εκτίμηση της έκθεσης και νέα προβλήματα σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας.