Dialogs un sadarbība

Starptautisks dialogs par apdraudējumu novērtēšanu

Apdraudējumu zinātniskas novērtēšanas starptautiskā dimensija arvien vairāk apliecina savu lietderību riska pārvaldībā pasaules mērogā un arī kā līdzeklis, kas ļauj veicināt ilgtspējīgu tirdzniecības praksi. Šajā sakarībā pieņemtā politika un pasākumi bieži vien ir atšķirīgi, tāpēc ka atšķiras pieejas apdraudējumu novērtēšanā. Starptautiskā sadarbība šajā jomā tāpēc ir ārkārtīgi svarīga. Lai gan starptautisko organizāciju (kā ESAO) vadītāji oficiāli sadarbojas un kopīgi aplūko atsevišķus apdraudējumu analīzes aspektus, ir jāievieš mehānismi, kas regulētu elastīgu dialogu un sadarbību starp pašiem apdraudējumu novērtēšanas ekspertiem.

Tālab SANTE ģenerāldirektorāts uzņēmās organizēt diskusijas par apdraudējumu novērtēšanu, kas pulcinātu visas pasaules zinātniekus, lai tiktu ieviests transatlantisks dialogs šajā jautājumā.