Диалог и сътрудничество

Endocrine disruptors

Biocides

Международен диалог в областта на оценката на риска

Научната оценка на риска играе все по-важна роля в международен план за глобалното управление на риска и като инструмент за подпомагане на устойчивата търговия. Често в политиките и мерките, свързани с риска, възникват различия, които понякога се дължат на различните методи за оценка на риска. Поради това международното сътрудничество в тази област е от изключително значение. Въпреки че официалните дискусии и сътрудничество между администрациите по специфични аспекти на анализа на рисковете се провеждат в рамките на международни организации (напр. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие), са необходими гъвкави механизми за диалог и сътрудничество между самите оценители на рискове.

В тази насока ГД „Здраве и потребители“ предприе действия за провеждане на диалози за оценка на риска на световно равнища с цел установяване на траен трансатлантически диалог по темата.