Συλλογή δεδομένων

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Τα δεδομένα για την υγεία περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα στοιχείων, από θέματα προστασίας δεδομένων μέχρι μητρώα ασθενειών, καθώς και έρευνες για την υγεία.

Η Επιτροπή αναπτύσσει εργαλεία συλλογής δεδομένων για την υγεία με ποιοτικούς, ποσοτικούς και συγκριτικούς σκοπούς, και αποθηκεύει τα αποτελέσματα σε διάφορες βάσεις δεδομένων.