Βάσεις δεδομένων

Η Επιτροπή παρουσιάζει τα δεδομένα που συλλέγει για την υγεία σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων.

Βάσεις δεδομένων