Трансгранично здравно обслужване

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Законова рамка

В някои случаи може да е по-добре да потърсите медицинска помощ извън границите на вашата страна, например ако:

 • живеете близо до границата и болницата или докторът в съседната държава се намират по-близо до вас;
 • принудени сте да чакате прекалено дълго, за да получите лечение във вашата страна;
 • нуждаете се от специализирано лечение.

Нови правила за лечение и възстановяване на разходите

През последното десетилетие Съдът на ЕС постанови решения, потвърждаващи правото на пациентите за лечение извън границите на страната им и възстановяване на разходите за това при определени условия, но приложимите правила останаха все така неясни.

В Директива 2011/24/ЕС относно правата на пациентите в случай на презгранично лечение се разясняват тези правила и същевременно:

 • се изгражда мрежа от национални информационни центрове с цел предоставяне на ясна и точна информация оносно презграничното здравеопазване;
 • се помага на страните от Съюза да обменят опит за това как да се осигури възможно най-добрата медицинска помощ на пациентите, например чрез използване на нови здравни технологии;
 • се въвеждат правила на ЕС за минималните елементи, които трябва да се съдържат в медицинска рецепта, която пациент носи със себе си от една в друга страна от ЕС (трансгранична рецепта).

Преди да тръгнете...

Не забравяйте:

 • да се запознаете с условията, които важат както за медицинската помощ, която ще получите, така и за възстановяването на разходите ви;
 • да се осведомите за качеството и безопасността на предложеното ви лечение;
 • да знаете как да подадете оплакване и да намерите подходящо решение, в случай че възникне проблем;
 • да потърсите повече информация за правата си за достъп до здравно обслужване в друга страна от ЕС на портала Вашата Европа;
 • да се свържете с националното звено за контакт  във вашата страна.