Zakonodavni okvir

Ponekad je primjereno potražiti liječničku pomoć u inozemstvu:

 • živite blizu granice, a najbliže se bolnice, doktori i sl. nalaze u susjednoj zemlji
 • za liječničku pomoć u svojoj zemlji morate predugo čekati
 • potrebno vam je specijalističko liječenje.

Nova pravila o liječenju i povratu troškova

U proteklih deset godina Sud Europske unije donio je presude kojima se pacijentima potvrđuje pravo na liječenje izvan matične zemlje i pravo na povrat troškova pod određenim uvjetima, ali važeća pravila i dalje nisu bila jasna.

Direktivom 2011/24/EU o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti pdf ta su pravila pojašnjena.  Nadalje njome se:

 • uspostavlja mreža nacionalnih kontaktnih točaka kojom se žele osigurati jasne i precizne informacije o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti
 • omogućuje razmjena iskustava država članica EU-a o tome kako pacijentima osigurati najbolju moguću zdravstvenu njegu, koristeći primjerice nove zdravstvene tehnologije
 • uspostavljaju pravila EU-a o minimalnom popisu elemenata koji moraju biti uključeni u liječničkom receptu koji pacijent nosi iz jedne u drugu državu članicu EU-a (prekogranični recept).

Prije odlaska...

Potrebno je biti upoznat sa:

 • uvjetima koji se primjenjuju na zdravstvenu njegu koju ćete primiti i povrat troškova na koji imate pravo
 • informacijama o kvaliteti i sigurnosti liječenja u drugoj zemlji
 • načinom podnošenja pritužbi i pronalaženja odgovarajućih rješenja u slučaju problema
 • informacijama o vašim pravima pristupa zdravstvenoj njezi u drugoj državi članici EU-a koje možete pronaći na portalu Vaša Europa
 • nacionalnom kontaktnom točkom Odaberi prijevod prethodne poveznice English (en) u vašoj državi.