Заразни болести

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Сътрудничество между лабораториите в ЕС

Сериозни заплахи като грипна пандемия могат да засегнат множество страни, поради което са необходими действия на ниво ЕС с цел диагностициране и откриване на патогените. В подобни случаи лабораториите в целия ЕС трябва да работят заедно, за да може да се оценят рисковете и да се управляват ефективно заплахите за здравето.

Референтни лаборатории за човешки патогени

В много страни от ЕС има „национални референтни лаборатории“, специализирани по отношение на определени патогени и избрани поради отличните си постижения в своите конкретни области. Те осигуряват висококачествен надзор и диагностика на различни човешки патогени – инфекциозни агенти като вируси и бактерии, които причиняват болести при хората.

Роля на ЕС

ЕС помага на страните от Съюза да укрепват капацитета на своите национални лаборатории и търси начини, по които тези лаборатории да си сътрудничат по-добре на европейско равнище.

Комисията, Мрежата на ЕС за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести , Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите (EAHC), работят в тясно сътрудничество с националните правителства за подобряване на общоевропейския надзор на заразните заболявания.

Комитетът на ЕС за здравна сигурност също помага за подобряване на сътрудничеството и изграждането на контакти между лабораториите.

Повече информация можете да намерите в становището на Комисията и ECDC за лабораториите за човешки патогени  от 2011 г.

Проекти

В здравните програми за 2003–2008 г.  и 2008–2013 г. :

  • най-голям приоритет е подобряването на здравната сигурност на гражданите;
  • се призовава за сътрудничество в областта на диагностиката между лабораториите в страните от ЕС;
  • се призовава за подкрепа за съществуващите лаборатории, чиято работа е свързана с усилията на ЕС да създаде мрежа от референтни лаборатории.

ECDC и EAHC допринасят за задълбочаване на сътрудничеството между европейските лаборатории и изграждането на капацитет  в тях, като подкрепят широк спектър от общоевропейски проекти .

Учения

Комисията организира учения по специфични въпроси, свързани с лабораториите, за да се подобри общата подготвеност  и оперативното изграждане на капацитет .

Изграждане на мрежи

Органите по обществено здраве създадоха няколко мрежи за сътрудничество между лаборатории  в специфични области на здравеопазването както на равнище ЕС, така и между определени страни членки.

Мрежите дават възможност за бърз обмен на информация и за наблюдение и диагностика на заплахи за здравето.