Klimatförändring

Policy

Kommissionen lade 2009 fram ett arbetsdokument om klimatförändringens konsekvenser för människor, djur och växter . Där förklarar man

  • hur klimatförändringen kommer att påverka människors, djurs och växters hälsa
  • vad EU och medlemsländerna måste göra för att rusta sig för klimateffekterna
  • vilka verktyg och finansieringsmöjligheter som redan finns för att hantera problemen.

Dokumentet bygger på den mer övergripande vitboken om anpassning till klimatförändringen .

Människors hälsa

Klimatförändringen kommer att påverka människors hälsa

  • direkt, t.ex. i form av ökad risk för sjukdomar som sprids med insekter som myggor och fästingar
  • indirekt, t.ex. genom förändrad vatten- och luftkvalitet eller extrema väderförhållanden.

EU-länderna uppmuntras att samarbeta för att hantera konsekvenserna mer effektivt. Beredskapsplaneringen  i EU har setts över och omfattar nu även klimatet. Planerna kommer att testas och utvärderas när det gäller insatsförmåga och samordning mellan länderna. Stor vikt läggs vid de nationella beredskapsplanerna.

Djurhälsa

De senaste rönen tyder på att klimatförändringen också påverkar djurs hälsa. Ett exempel är sjukdomen blåtunga, som sprids via en typ av knott. Efter utbrottet 2006 spred sig sjukdomen för första gången ända till Sverige.

EU:s nya djurhälsostrategi har som utgångspunkt att det är bättre att förebygga djursjukdomar än att behandla dem. Strategins handlingsplan tar upp klimatförändringens effekter på djurhälsan.

Ett nytt informationssystem för djursjukdomar håller på att tas fram. Tanken är att förbättra insamlingen av epidemiologiska data. Skärpt övervakning av djursjukdomar och fler vaccinbanker för vissa djursjukdomar gör att krishanterarna kan agera effektivare vid nya sjukdomsutbrott.

Växtskydd

Förändringar i klimatet gör växter mer mottagliga för insektsangrepp och sjukdomar. Varmare somrar och kortare vintrar leder dessutom till att skadedjuren blir fler och sprider sig över större områden, och att nya skadegörare kan få fäste i EU. Vilka grödor man väljer att odla kan också ändras på grund av klimatförändringen, vilket ger skadedjur och sjukdomar nya växter att angripa.

EU:s växtskyddsregler – som håller på att ses över – handlar främst om karantäner för att bekämpa skadegörare och sjukdomar som kan påverka såväl jord- och skogsbruket som naturmiljön. En ny växtskyddsstrategi ska tas fram som också tar hänsyn till klimateffekterna.

Samarbete med internationella organisationer

Kommissionen samarbetar nära med internationella organisationer som WHO (Världshälsoorganisationen), OIE (Världsorganisationen för djurhälsa), IPPC (internationella växtskyddskonventionen) och FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation).

Projekt

Kommissionens folkhälsoprogram finansierar projekt  och andra initiativ om klimatförändringen.

Kommissionen stöder också EU-ländernas insatser för övervakning och information (om luftföroreningar, allergiframkallande ämnen, uv-strålning m.m.).

Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC driver flera projekt om klimatförändringen, bland annat E3-nätverket, där man ska kartlägga och ta fram modeller för olika typer av risker för infektionssjukdomar.

Forskning om nya sjukdomar finansieras också genom det sjunde ramprogrammet (Arbo-zoonet).