Zmena klímy

Politika

V pracovnom dokumente Komisie o dosahu zmeny klímy na zdravie ľudí, zvierat a rastlín  sa objasňuje:

  • ako ovplyvní zmena klímy zdravie ľudí, zvierat a rastlín;
  • aké opatrenia musí EÚ a jej členské štáty podniknúť;
  • aké nástroje a finančné prostriedky sú v súčasnosti k dispozícii na riešenie budúcich problémov.

Tento dokument bol vypracovaný na základe hlavných bodov uvedených v bielej knihe o adaptácii na zmenu klímy. 

Ľudské zdravie

Zmena klímy bude mať:

  • priamy dosahy na ľudské zdravie, napr. zmeny vo výskyte chorôb prenášaných hmyzom (komáre a kliešte);
  • nepriamy dosah, napr. zmeny v kvalite ovzdušia a vody alebo následky extrémnych poveternostných podmienok.

Komisia podporuje efektívnejšiu spoluprácu členských krajín v tejto oblasti. Aby sa zohľadnili zmeny klímy, prešiel postup plánovania pripravenosti  na mimoriadne situácie revíziou. V budúcnosti sa otestuje jeho reakcieschopnosť, ako aj koordinácia medzi krajinami s osobitým dôrazom na vnútroštátne plány pripravenosti.

Zdravie zvierat

Nedávny vývoj dokazuje, že zmena klímy má vplyv na zdravie zvierat. V roku 2006 bol napríklad zaznamenaný výskyt hmyzom prenášanej katarálnej horúčky, ktorá sa rozšírila až do Švédska, t. j. za hranice svojho normálneho výskytu.

Nová stratégia Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat sa sústredí skôr na prevenciu ako na reakciu. V súvisiacom akčnom pláne sa zohľadňuje vplyv zmien klímy na ľudské zdravie.

V súčasnosti sa pracuje na vytvorení nového Informačného systému o zdraví zvierat (ADIS), ktorý by mal zlepšiť zhromažďovanie epidemiologických údajov. Zdokonalenie dohľadu nad chorobnosťou zvierat a vytvorenie väčších zásob vakcín proti určitým ochoreniam zvierat umožní lepšiu reakciu v prípade výskytu nákazy.

Zdravie rastlín

Klimatické zmeny majú vplyv na odolnosť rastlín proti škodcom a nákazám. Teplejšie letá a kratšie zimy budú mať za následok vyššiu populáciu škodlivých organizmov a ich rozšírenie za pôvodné hranice ich výskytu, ako aj výskyt úplne nových druhov v EÚ. Poľnohospodárske plodiny budú v dôsledku klimatických zmien menej odolné voči škodcom a nákazám.

V súčasnosti revidovaný rastlinolekársky systém je založený na karanténnych opatreniach, ktoré sa podnikajú s cieľom bojovať proti škodcom a chorobám, ktoré môžu mať negatívny vplyv na poľnohospodárstvo, lesníctvo a prirodzené prostredie. Plánovaná stratégia rastlinolekárskej starostlivosti by mala slúžiť na lepšie riešenie dosahov zmeny klímy v právnych predpisoch EÚ v oblasti zdravia rastlín.

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

Komisia úzko spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, ako napr. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia), OIE (Svetová organizácia pre zdravie zvierat), IPPC (Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín) a FAO (Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo).

Podpora a pomoc

Z programu Komisie pre verejné zdravie sa financujú projekty  a iné iniciatívy, ktoré sú zamerané na boj proti zmenám klímy.

Komisia financuje aj vnútroštátne opatrenia v oblasti dohľadu a poskytovania informácií, napr. o mestskom znečistení, sezónnom výskyte alergénov, intenzite ultrafialového žiarenia atď.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) realizuje niekoľko projektov zameraných na zmeny klímy, a to najmä sieť E3, v rámci ktorej sa vytvárajú modelové situácie a mapy rôznych typov rizík výskytu infekčných chorôb.

Výskum nového výskytu chorôb, ktorý financuje EÚ, prebieha aj v rámci 7. rámcového programu (ARBO-ZOONET)