Zmiany klimatu

Polityka

W dokumencie roboczym Komisji z 2009 r. w sprawie wpływu zmian klimatu na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin  wyjaśniono:

  • jak zmiany klimatu wpłyną na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin
  • jakie działania należy podjąć na szczeblu UE i państw członkowskich, aby przeciwdziałać tym zmianom
  • jakie narzędzia i źródła finansowania są dostępne, aby stawić czoła wyzwaniom w przyszłości.

Dokument ten powstał w oparciu o ogólne założenia białej księgi w sprawie adaptacji do zmian klimatu .

Zdrowie ludzi

Zmiany klimatu będą miały:

  • bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi, np. zmiany w częstości występowania chorób przenoszonych przez owady (komary i kleszcze)
  • wpływ pośredni, np. zmiany jakości wody i powietrza lub skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Działania będą skuteczniejsze, jeśli kraje UE będą ze sobą współpracować. Zmiany klimatu uwzględniono przy przeglądzie działań związanych z planowaniem gotowości . Przewidziano testy, które pozwolą ocenić stan gotowości do reagowania poszczególnych państw oraz poziom koordynacji między nimi. Szczególny nacisk zostanie położony na krajowe plany gotowości.

Zdrowie zwierząt

Ostatnie wydarzenia pokazują, że zmiany klimatu mają wpływ na zdrowie zwierząt, np. wystąpienie w 2006 r. przenoszonej przez wektory choroby niebieskiego języka i jej rozprzestrzenienie się w Szwecji, która dotychczas była położona poza obszarem występowania tego wirusa.

Nowa strategia UE w zakresie zdrowia zwierząt koncentruje się w większym stopniu na zapobieganiu chorobom zwierząt niż reagowaniu na nie. Przewidziany w niej plan działania obejmuje również badanie wpływu zmian klimatu na zdrowie zwierząt.

Trwają prace nad nowym systemem informacji o chorobach zwierzęcych (ADIS), który ma usprawnić gromadzenie danych epidemiologicznych. Dzięki zaostrzeniu nadzoru nad chorobami zwierząt i ustanowieniu kolejnych banków szczepionek przeciwko niektórym chorobom zwierząt osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem będą mogły skuteczniej reagować na pojawiające choroby.

Zdrowie roślin

Zmiany klimatu wpływają również na podatność roślin na szkodniki i choroby. Ponadto cieplejsze lata i krótsze zimy na ogół wpływają na zwiększenie populacji organizmów szkodliwych, rozszerzenie zasięgu ich występowania oraz zadomowienie się w UE nowych gatunków. Również rośliny uprawne będą musiały dostosować się do zmian klimatu, co spowoduje rozwój szkodników i chorób.

W aktualnym unijnym systemie ochrony zdrowia roślin (obecnie w trakcie przeglądu) nacisk położono na kwarantannę jako środek zwalczania szkodników i chorób, które mogą mieć wpływ na rolnictwo, leśnictwo i środowisko naturalne. Celem nowej strategii ochrony zdrowia roślin będzie m.in. dostosowanie przepisów UE w dziedzinie zdrowia roślin tak, aby uwzględniały one skutki zmian klimatu.

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

Komisja ściśle współpracuje z międzynarodowymi organizacjami takimi jak WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), OIE (Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt), IPPC (Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin) oraz FAO (Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych).

Promocja i wsparcie

Z programu zdrowia publicznego Komisji Europejskiej finansowane są projekty  i inne inicjatywy mające na celu rozwiązywanie problemów związanych ze zmianami klimatu.

Komisja wspiera finansowo krajowe działania w zakresie nadzoru i informowania (na temat zanieczyszczenia w miastach, emisji alergenów i okresów ich występowania, ekspozycji na promienie ultrafioletowe itp.).

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) realizuje różne projekty dotyczące zmian klimatu, m.in. „sieć E3”, która umożliwia tworzenie modeli i map ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych.

W ramach 7. programu ramowego (ARBO-ZOONET) UE finansuje również badania nad nowo pojawiającymi się chorobami.