Klimato kaita

Politika

Komisijos 2009 m. darbo dokumente dėl klimato kaitos poveikio žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai  paaiškinama:

  • kaip klimato kaita veiks žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą;
  • kokių veiksmų ES ir valstybės narės turėtų imtis, kad galėtų tinkamai reaguoti į šiuos pokyčius;
  • kokių priemonių ir finansavimo mechanizmų jau turima kilsiantiems uždaviniams spręsti.

Šis dokumentas parengtas remiantis Baltąja knyga dėl prisitaikymo prie klimato kaitos .

Žmonių sveikata

Klimato kaita turės:

  • tiesioginio poveikio žmonių sveikatai, pvz., daugės užsikrėtimo vabzdžių (uodų ir erkių) platinamomis ligomis atvejų;
  • netiesioginio poveikio, pvz., dėl kintančios vandens ir oro kokybės, arba poveikį darys ekstremalios oro sąlygos.

ES šalys skatinamos bendradarbiauti, kad jų veiksmai šioje srityje būtų veiksmingesni. Peržiūrėti parengties visuomenės sveikatos krizėms planai , kad būtų atsižvelgta į klimato kaitą. Jie bus išbandyti, siekiant įvertinti ES šalių reagavimo pajėgumus ir veiksmų koordinavimą. Daugiausiai dėmesio bus skiriama nacionaliniams parengties planams.

Gyvūnų sveikata

Iš naujausių pokyčių matyti, kad klimato kaita veikia gyvūnų sveikatą. Pavyzdžiui, 2006 m. užkrato pernešėjų platinama mėlynojo liežuvio liga išplito net Švedijoje, esančioje už anksčiau žinomos viruso plitimo ribos.

Naujoje Bendrijos gyvūnų sveikatos strategijoje daugiausia dėmesio skiriama gyvūnų ligų prevencijai, o ne atsakomiesiems veiksmams. Jos veiksmų plane nagrinėjama, kokį poveikį klimato kaita daro gyvūnų sveikatai.

Kad būtų veiksmingiau renkami epidemiologiniai duomenys, šiuo metu kuriama nauja Gyvūnų ligų informacinė sistema (ADIS). Kad rizikos valdytojai galėtų veiksmingiau reaguoti į plintančias ligas, gyvūnų ligos aktyviau stebimos, be to, įsteigti nauji vakcinų nuo tam tikrų gyvūnų ligų bankai.

Augalų sveikata

Dėl klimato kaitos augalai bus labiau pažeidžiami kenkėjų ir ligų. Be to, šiltėjant vasaroms ir trumpėjant žiemoms kenksmingų organizmų populiacijos didės, o jų geografinė paplitimo teritorija plėsis. ES atsiras ir naujų kenkėjų rūšių. Klimato kaita turės įtakos ir auginamoms žemės ūkio kultūroms: jos taps pažeidžiamesnės kenkėjų ir ligų.

Dabartinėje ES augalų sveikatos sistemoje daugiausia dėmesio skiriama karantinui, kaip priemonei kovoti su kenkėjais ir ligomis, galinčiais turėti įtakos žemės ūkiui, miškininkystei ir natūraliai aplinkai. Šiuo metu rengiama nauja augalų sveikatos strategija, kuria, be kita ko, siekiama geriau atsižvelgti į klimato kaitos poveikį rengiant su augalų sveikata susijusius ES teisės aktus.

Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis

Komisija glaudžiai bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai Pasaulio sveikatos organizacijaPasaulio gyvūnų sveikatos organizacija, Tarptautine augalų apsaugos konvencija ir Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija.

Propagavimas ir parama

Pagal Komisijos visuomenės sveikatos programą finansuojami kovai su klimato kaita skirti projektai  ir kitos iniciatyvos.

Komisija finansuoja nacionalinę miestų taršos, alergenų kiekio ir sezoniškumo, ultravioletinės spinduliuotės poveikio ir kitą stebėjimo bei informacinę veiklą.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras įgyvendina keletą su klimato kaita susijusių projektų. Vienas iš jų – „Tinklas E3“, kurio paskirtis – modeliuoti ir rengti įvairių rūšių užkrečiamųjų ligų rizikos žemėlapius.

Pagal ES Septintąją mokslinių tyrimų bendrąją programą finansuojami naujų ligų moksliniai tyrimai (ARBO-ZOONET).