Ilmastonmuutos

EU:n toimet

Komission vuonna 2009 laaditussa ilmastonmuutoksen vaikutusta ihmisten, eläinten ja kasvien terveyteen käsittelevässä työskentelyasiakirjassa  selvitetään mm. seuraavia kysymyksiä:

  • miten ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten, eläinten ja kasvien terveyteen
  • mihin toimiin EU:n ja sen jäsenmaiden on ryhdyttävä kyseisten muutosten vuoksi
  • millaisia työkaluja ja mitä rahoitusta on jo olemassa tuleviin haasteisiin vastaamista varten.

Tämän asiakirjan laatimisen perustana oli ilmastonmuutokseen sopeutumista käsittelevän valkoisen kirjan  luonnos.

Ihmisten terveys

Ilmastonmuutoksella on ihmisten terveyteen

  • suoria vaikutuksia, esimerkiksi hyönteisten (hyttysten ja punkkien) levittämien sairauksien esiintymisessä tapahtuvat muutokset
  • epäsuoria vaikutuksia, esimerkiksi veden ja ilman laadussa tapahtuvat muutokset tai äärimmäisten sääolosuhteiden aiheuttamat vaikutukset.

EU-maita kannustetaan yhteistyöhön, jotta ilmastonmuutokseen liittyvät toimet tehostuvat. Valmiussuunnitelmia  on tarkistettu niin, että myös ilmastonmuutos otetaan niissä huomioon. Erityisesti kansallisen tason valmiussuunnitelmia myös testataan reagoinnin nopeuden ja eri maiden toimien yhteensovittamisen kannalta.

Eläinten terveys

Viimeaikaisten löytöjen perusteella vaikuttaa siltä, että ilmastonmuutos voi vaikuttaa eläinten terveyteen. Esimerkkinä tästä on virusten levittämän bluetongue-taudin puhkeaminen vuonna 2006 ja leviäminen aiemmin tunnetun esiintymisalueensa ulkopuolelle aina Ruotsiin saakka.

Yhteisön uudessa eläinten terveyttä koskevassa strategiassa keskitytään eläinsairauksien ehkäisemiseen niihin reagoinnin sijasta. Strategiaan kuuluvassa toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen vaikutus eläinten terveyteen.

Parhaillaan kehitetään uutta eläintautitietojärjestelmää, jonka tarkoituksena on tehostaa epidemiologisen tiedon keräämistä. Eläintauteja koskevan valvonnan parantaminen ja uusien rokotepankkien perustaminen tiettyjä eläinsairauksia varten antaa riskinhallinnasta vastaaville tahoille paremmat mahdollisuudet reagoida uusiin tautitapauksiin.

Kasvien terveys

Ilmastossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat siihen, miten herkkiä kasvit ovat tuholaisille ja taudeille. Lämpenevien kesien ja lyhenevien talvien seurauksena haitallisten pieneliöiden kannat lisäksi yleensä kasvavat ja niiden levinneisyysalue laajenee. Myös uusia pieneliöitä ilmaantuu EU:n alueelle. Viljeltäviksi valitut kasvilajit muuttuvat ilmastonmuutoksen seurauksena, mikä luo uusia mahdollisuuksia tuholaisille ja kasvitaudeille.

EU:n nykyisessä, parhaillaan uudistettavassa kasvinsuojelujärjestelmässä maa- ja metsätaloutta ja luonnonympäristöjä haittaavia tuholaisia ja tauteja torjutaan karanteenin avulla. Kehitteillä on uusi kasvinsuojelustrategia, jonka tavoitteena on antaa EU:n kasvinsuojelua koskevalle lainsäädännölle paremmat mahdollisuudet vastata muun muassa ilmastonmuutoksen seurauksiin.

Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä useiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Näitä ovat mm. Maailman terveysjärjestö WHO, Maailman eläintautijärjestö OIE, kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus IPPC sekä Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO.

Tukitoimet

Komission kansanterveysohjelmasta rahoitetaan ilmastonmuutokseen liittyviä hankkeita  ja muita aloitteita.

Komissio myöntää rahoitusta kansallisiin valvonta- ja tiedotustoimiin, jotka koskevat mm. kaupunkialueiden saastumista, allergeenipäästöjä ja niiden kausivaihtelua sekä altistumista ultraviolettisäteille.

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksella on useita ilmastonmuutokseen liittyviä hankkeita. Näistä mainittakoon erityisesti E3-verkosto, jossa mallinnetaan ja kartoitetaan tartuntatautien aiheuttamia erilaisia riskejä.

EU:n rahoittamaa yleistyvien sairauksien tutkimusta tehdään myös seitsemännessä puiteohjelmassa (ARBO-ZOONET-hanke).