Klimaændringer

Politik

Kommissionens arbejdsdokument fra 2009 om klimaændringernes virkninger for menneskers, dyrs og planters sundhed   redegør for:

  • hvordan klimaændringerne vil komme til at påvirke menneskers, dyrs og planters sundhed
  • hvilke tiltag EU og EU-medlemslandene skal iværksætte for at imødegå disse ændringer
  • hvilke redskaber og finansieringsformer, der er til rådighed til at håndtere de fremtidige udfordringer.

Dette arbejdsdokument blev udarbejdet på grundlag af hovedtrækkene i hvidbogen "Tilpasning til klimaændringer" 

Menneskers sundhed

Klimaændringerne vil få:

  • direktive virkninger på menneskers sundhed, f.eks. i form af ændringer af udbredelsen af sygdomme, der overføres fra insekter (myg og tæger)
  • indirekte virkninger, f.eks. i form af ændringer af vand- og luftkvaliteten, eller virkningerne fra ekstreme vejrforhold

EU-landene opfordres til at samarbejde om en mere effektiv indsats over for klimaændringerne. Beredskabsplanlægningen  er blevet revideret, så den tager højde for klimaændringer, og den vil blive testet med hensyn til reaktionsparathed og koordinering mellem lande, med særlig fokus på de nationale beredskabsplaner.

Dyresundhed

Den seneste udvikling peger i retning af, at klimaændringer har en virkning på dyresundheden, f.eks. i form af den vektorbårne sygdom bluetongue,der i 2006 bredte sig helt op til Sverige, dvs. uden for dens hidtidige spredningsområde.

Fællesskabets nye dyresundhedsstrategi sigter mod at forebygge frem for at reagere på dyresygdomme. Handlingsplanen omhandler klimaændringernes indvirkning på dyresundheden.

Der er ved at blive udviklet et nyt informationssystem om dyresundhed for at forbedre indsamlingen af epidemiologiske data. En optrapning af overvågningen af dyresygdomme og oprettelsen af flere vaccinebanker for visse dyresygdomme vil give beslutningstagerne i risikostyringsprocessen mulighed for at reagere mere effektivt på nye sygdomssituationer.

Plantesundhed

Klimaændringer påvirker planters modtagelighed over for skadedyr og sygdomme. Derudover vil varmere somre og kortere vintre generelt resultere i flere skadelige organismer og i en udvidelse af deres geografiske spredningsområde. Det vil også give gunstige vilkår for nye skadelige organismer i EU. Der vil også blive dyrket nye afgrøder som tilpasning til klimaændringerne, hvilket giver nye vækstmuligheder for skadedyr og sygdomme.

EU's nuværende plantesundhedsordning, som er ved at blive revideret, har fokus på karantæne som middel til at bekæmpe skadedyr og sygdomme, som kan påvirke landbrug, skovbrug og det naturlige miljø. Der vil blive udarbejdet en ny plantesundhedsstrategi, som vil fungere som grundlag for en mere effektiv indsats over for konsekvenserne af klimaændringerne i EU's plantesundhedslovgivning.

Samarbejde med internationale organisationer

Kommissionen arbejder tæt sammen med internationale organisationer som WHO (Verdenssundhedsorganisationen), OIE (Verdensorganisationen for Dyresundhed), IPPC (den internationale plantebeskyttelseskonvention) og FAO (FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation).

Opbakning og støtte

Kommissionens folkesundhedsprogram finansierer projekter  og andre initiativer rettet mod klimaændringer

Kommissionen finansierer nationale overvågnings- og informationstiltag (vedrørende byforurening, pollental og pollensæson, eksponering for ultraviolette stråler osv.).

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) har igangsat flere projekter vedrørende klimaændringer, ikke mindst E3-netværket, som udarbejder modeller og kortlægger de forskellige risici for smitsomme sygdomme.

Der foretages også EU-finansieret forskning i nye sygdomme under det syvende rammeprogram (ARBO-ZOONET)