Изменение на климата

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

В работния документ за ефекта от изменението на климата върху здравето на хората, животните и растенията  на Комисията от 2009 г. се обяснява:

  • как изменението на климата ще се отрази на здравето на хората, животните и растенията
  • какви действия трябва да предприемат ЕС и държавите-членки в отговор на тези промени
  • какви инструменти и финансиране вече са достъпни за борба с предизвикателствата, които ще се появят.

Този документ бе разработен въз основа на общата рамка на

Човешко здраве

Изменението на климата ще има:

  • пряко въздействие върху човешкото здраве, например изменения в честотата на заболяванията, предавани от насекоми (комари и кърлежи)
  • непряко въздействие, например чрез промени в качеството на водата и въздуха или последици от екстремни метеорологични условия

Държавите от ЕС са насърчавани да си сътрудничат, за да бъдат действията им по-ефективни в този контекст. Планирането на подготвеността  бе преразгледано, за да се вземе предвид изменението на климата, и ще бъде тествано за способността за отговор и координацията между страните, като се обърне специално внимание на националните планове за готовност.

Здраве на животните

Неотдавнашните събития показват, че изменението на климата влияе на здравето на животните - като например появата през 2006 г. на болестта син език и нейното разпространение в Швеция, намираща се в миналото извън нейния обхват.

Новата стратегия на ЕС за здравето на животните е насочена по-скоро към предотвратяване, отколкото към реагиране на болестите по животните. В неговия план за действие става дума за ефекта от изменението на климата върху здравето на животните.

Разработва се нова информационна система за болестите по животните (ADIS), за да се подобри събирането на епидемиологични данни. Засилването на наблюдението на болестите по животните и създаването на още банки за ваксини за някои болести по животните ще позволи на лицата, отговарящи за управлението на риска, да реагират по-добре на възникващи заболявания.

Здраве на растенията

Измененията на климата влияят върху уязвимостта на растенията от вредители и болести. Освен това по-топлите лета и по-кратките зими като цяло ще доведат до увеличаване на популациите от вредни организми и разширяване на географския им обхват, а също така ще позволят и на нови такива да се установят в ЕС. Избраните за отглеждане култури също ще се променят в отговор на изменението на климата, което ще създаде нови възможности за вредители и болести.

Сегашният фитосанитарен режим на ЕС, който е в процес на преразглеждане, е насочен към карантината като мярка за борба с вредители и болести, които могат да засегнат селскостопанската, горската и природната среда. Ще бъде разработена нова фитосанитарна стратегия, която ще отрази по-добре последиците от изменението на климата във фитосанитарното законодателство на ЕС.

Сътрудничество с международни организации

Комисията си сътрудничи тясно с международни организации като СЗО (Световна здравна организация), OIE (Световна организация за здраве на животните), IPPC (Международна конвенция по растителна защита) и ФАО (Организация на ООН за прехрана и земеделие).

Популяризиране и подкрепа

Програмата на Комисията за обществено здравеопазване финансира проекти  и други инициативи, свързани с изменението на климата

Комисията предоставя финансиране за национални действия по надзор и информационни мерки (за градското замърсяване, емисиите на алергени и сезонността, излагането на ултравиолетови лъчи и др.).

Европейският център за превенция и контрол върху болестите (ЕЦПКБ) има няколко проекта, свързани с изменението на климата, и по-специално E3 Network, който прави модели и изготвя карти на различни видове заразни болести.

Финансирани от ЕС изследвания на възникващи болести се провеждат и по линия на Седмата рамкова програма (ARBO-ZOONET)