Politika

V pracovnom dokumente Komisie o dosahu zmeny klímy na zdravie ľudí, zvierat a rastlínpdf(435 KB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) sa objasňuje:

  • ako ovplyvní zmena klímy zdravie ľudí, zvierat a rastlín;
  • aké opatrenia musí EÚ a jej členské štáty podniknúť;
  • aké nástroje a finančné prostriedky sú v súčasnosti k dispozícii na riešenie budúcich problémov.

Tento dokument bol vypracovaný na základe hlavných bodov uvedených v bielej knihe o adaptácii na zmenu klímy. Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Ľudské zdravie

Zmena klímy bude mať:

  • priamy dosahy na ľudské zdravie, napr. zmeny vo výskyte chorôb prenášaných hmyzom (komáre a kliešte);
  • nepriamy dosah, napr. zmeny v kvalite ovzdušia a vody alebo následky extrémnych poveternostných podmienok.

Komisia podporuje efektívnejšiu spoluprácu členských krajín v tejto oblasti. Aby sa zohľadnili zmeny klímy, prešiel postup plánovania pripravenosti Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) na mimoriadne situácie revíziou. V budúcnosti sa otestuje jeho reakcieschopnosť, ako aj koordinácia medzi krajinami s osobitým dôrazom na vnútroštátne plány pripravenosti.

Zdravie zvierat

Nedávny vývoj dokazuje, že zmena klímy má vplyv na zdravie zvierat. V roku 2006 bol napríklad zaznamenaný výskyt hmyzom prenášanej katarálnej horúčky, ktorá sa rozšírila až do Švédska, t. j. za hranice svojho normálneho výskytu.

Nová stratégia Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat sa sústredí skôr na prevenciu ako na reakciu. V súvisiacom akčnom pláne sa zohľadňuje vplyv zmien klímy na ľudské zdravie.

V súčasnosti sa pracuje na vytvorení nového Informačného systému o zdraví zvierat (ADIS), ktorý by mal zlepšiť zhromažďovanie epidemiologických údajov. Zdokonalenie dohľadu nad chorobnosťou zvierat a vytvorenie väčších zásob vakcín proti určitým ochoreniam zvierat umožní lepšiu reakciu v prípade výskytu nákazy.

Zdravie rastlín

Klimatické zmeny majú vplyv na odolnosť rastlín proti škodcom a nákazám. Teplejšie letá a kratšie zimy budú mať za následok vyššiu populáciu škodlivých organizmov a ich rozšírenie za pôvodné hranice ich výskytu, ako aj výskyt úplne nových druhov v EÚ. Poľnohospodárske plodiny budú v dôsledku klimatických zmien menej odolné voči škodcom a nákazám.

V súčasnosti revidovaný rastlinolekársky systém je založený na karanténnych opatreniach, ktoré sa podnikajú s cieľom bojovať proti škodcom a chorobám, ktoré môžu mať negatívny vplyv na poľnohospodárstvo, lesníctvo a prirodzené prostredie. Plánovaná stratégia rastlinolekárskej starostlivosti by mala slúžiť na lepšie riešenie dosahov zmeny klímy v právnych predpisoch EÚ v oblasti zdravia rastlín.

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

Komisia úzko spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, ako napr. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia), OIE (Svetová organizácia pre zdravie zvierat), IPPC (Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín) a FAO (Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo).

Podpora a pomoc

Z programu Komisie pre verejné zdravie sa financujú projekty Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a iné iniciatívy, ktoré sú zamerané na boj proti zmenám klímy.

Komisia financuje aj vnútroštátne opatrenia v oblasti dohľadu a poskytovania informácií, napr. o mestskom znečistení, sezónnom výskyte alergénov, intenzite ultrafialového žiarenia atď.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) realizuje niekoľko projektov zameraných na zmeny klímy, a to najmä sieť E3, v rámci ktorej sa vytvárajú modelové situácie a mapy rôznych typov rizík výskytu infekčných chorôb.

Výskum nového výskytu chorôb, ktorý financuje EÚ, prebieha aj v rámci 7. rámcového programu (ARBO-ZOONET)