Klimatförändring

Extremt väder

Den forskning som hittills gjorts tyder på att extremt väder kan få svåra och långvariga konsekvenser för hälsan.

Kommissionen föreslår i sin vitbok om anpassning till klimatförändringen hur man ska hantera problemen. Det gäller bland annat

  • nya verktyg för att övervaka och förutspå extrem väderlek
  • modeller för hälsokonsekvenser
  • handlingsplaner för extremt väder som ska integreras i ländernas strategier för anpassning till klimatförändringen.

Värmeböljor

Värmeböljor , som den 2003, kan medföra att många blir sjuka eller dör. Äldre, kroniskt sjuka och ensamma och isolerade människor är mest utsatta.

Det viktigaste EU-projektet är Euroheat, där man mätt värmens hälsoeffekter i europeiska städer och kartlagt hur hälso- och sjukvårdens beredskap och insatser skulle kunna förbättras.

Översvämningar

Översvämningar  är en av de vanligaste väderkatastroferna och medför flera hälsorisker. Det finns dock ganska lite forskning om effekterna för hälsan och om hur man hanterar dem.

Kalla vintrar

Kyla  kan leda till ännu fler dödsfall än värme (på grund av hjärt- och lungsjukdomar och stroke), även om det är värmeböljorna som får mest uppmärksamhet i medierna.

Influensasjuka och personer från utsatta samhällsgrupper och fattigare länder drabbas hårdast.