Zmena klímy

Extrémne počasie

Aj keď je výskum v tejto oblasti dosť obmedzený, zverejnené dôkazy naznačujú, že extrémne počasie môže mať vážne a dlhodobé zdravotné následky.

V Bielej knihe Komisie s názvom Adaptácia na zmenu klímy sa uvádza séria protiopatrení, ktoré má Komisia a členské štáty prijať. Patria medzi ne:

  • vývoj nástrojov na monitorovanie a predpovede extrémneho počasia;
  • modelovanie zdravotných následkov;
  • začlenenie akčných plánov pre prípady extrémneho počasia do vnútroštátnych stratégií prispôsobenia sa zmenám klímy.

Horúčavy

V dôsledku horúčav  môže ochorieť alebo umrieť veľký počet osôb – najväčšiemu riziku sú vystavení starší ľudia, chronicky choré osoby a izolovaní jedinci.

Hlavným projektom financovaným z prostriedkov EÚ je EuroHEAT, ktorý kvantifikuje dosah horúčav na ľudské zdravie v európskych mestách a stanovuje možnosti, ako zlepšiť pripravenosť a reakcieschopnosť systémov zdravotnej starostlivosti.

Povodne

Povodne  predstavujú jedno z najrozšírenejších klimatických rizík, ktoré so sebou prináša mnohé typy ohrozenia zdravia. Táto oblasť je len v malej miere preskúmaná. Je potrebné získať viac informácií aj o rizikových skupinách a reakčnej schopnosti systémov zdravotnej starostlivosti.

Extrémne mrazy

Veľmi studené počasie  môže mať v dôsledku ochorení srdca, dýchacích ciest alebo mozgových príhod za následok ešte viac smrteľných prípadov ako horúčavy, ktorým sa médiá v poslednom období venovali častejšie.

Medzi najrizikovejšie skupiny patria osoby s chrípkou a osoby z nižších sociálnych vrstiev alebo chudobnejších krajín.