Zmiany klimatu

Ekstremalne zjawiska pogodowe

Choć badania w tej dziedzinie nie są liczne, z opublikowanych dotąd rezultatów wynika, że ekstremalne zjawiska pogodowe mogą mieć poważne i długotrwałe skutki dla zdrowia.

W białej księdze w sprawie adaptacji do zmian klimatu, opublikowanej przez Komisję, przedstawiono szereg środków zaradczych, które powinny zostać podjęte przez Komisję i rządy państw członkowskich, m.in.:

  • opracowywanie narzędzi umożliwiających monitorowanie i przewidywanie ekstremalnych zjawisk pogodowych
  • tworzenie modeli umożliwiających analizowanie ich wpływu na zdrowie
  • włączenie planów działania na wypadek wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych do krajowych strategii w sprawie adaptacji do zmian klimatu.

Fale upałów

Fale upałów w Europie  (takie jak np. w 2003 r.) są przyczyną licznych zgonów i zachorowań, zwłaszcza wśród osób starszych, przewlekle chorych i odizolowanych społecznie.

Głównym projektem finansowanym przez UE w tym obszarze był projekt EuroHeat, w ramach którego określono skutki upałów dla zdrowia mieszkańców miast europejskich oraz możliwości poprawy systemów gotowości i reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Powodzie

Powodzie  stanowią jedno z najczęściej występujących zagrożeń klimatycznych i stwarzają wiele niebezpieczeństw dla zdrowia. Jednak do tej pory przeprowadzono niewiele badań na temat sposobów umożliwiających skuteczną reakcję systemów zdrowotnych w sytuacjach powodziowych oraz pomoc grupom szczególnie narażonym.

Fale mrozów

Chociaż ostatnio media poświęcały więcej uwagi negatywnym skutkom upałów, okazuje się, że to mrozy  mogą powodować więcej zgonów (choroby serca i układu oddechowego, udar mózgu).

Do grupy najwyższego ryzyka należą chorzy na grypę oraz ludzie z niższych klas społecznych i uboższych krajów.