Klimaatverandering

Extreem weer

Hoewel er nog meer onderzoek nodig is, lijken de tot nog toe gepubliceerde resultaten erop te wijzen dat extreme weersomstandigheden ernstige en langdurige gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben.

In een Witboek over de aanpassing aan de klimaatverandering wordt opgesomd welke tegenmaatregelen de EU en haar lidstaten kunnen nemen:

  • indicatoren ontwikkelen om extreme weersomstandigheden beter te kunnen monitoren en voorspellen
  • modellen opstellen voor gezondheidseffecten
  • bestaande actieplannen voor extreme weersomstandigheden opnemen in een nationale gezondheidsstrategie voor de aanpassing aan de klimaatverandering

Hittegolven

Bij hittegolven , zoals in 2003, worden veel mensen ziek of overlijden ze zelfs. Ouderen, chronisch zieken en alleenstaanden lopen het grootste risico.

De EU heeft projecten gefinancierd zoals EuroHEAT, dat de gezondheidseffecten van hittegolven in de steden van Europa in kaart bracht en op een rijtje zette hoe de gezondheidsstelsels hierop beter kunnen inspelen.

Overstromingen

Overstroming  is een van de meest voorkomende klimaatrisico's. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten ervan en naar de manier waarop kwetsbare bevolkingsgroepen en gezondheidsstelsels erop reageren.

Koudegolven

Koud weer  kan nog meer mensenlevens kosten (door hart- en vaatziekten en beroerten) dan hitte, ook al hebben de media tegenwoordig meer belangstelling voor hittegolven.

Mensen die aan griep lijden, uit een kansarm milieu komen of in een arm land wonen, lopen het grootste risico.