Ekstremalne zjawiska pogodowe

Choć badania w tej dziedzinie nie są liczne, z opublikowanych dotąd rezultatów wynika, że ekstremalne zjawiska pogodowe mogą mieć poważne i długotrwałe skutki dla zdrowia.

W białej księdze w sprawie adaptacji do zmian klimatupdf, opublikowanej przez Komisję, przedstawiono szereg środków zaradczych, które powinny zostać podjęte przez Komisję i rządy państw członkowskich, m.in.:

  • opracowywanie narzędzi umożliwiających monitorowanie i przewidywanie ekstremalnych zjawisk pogodowych
  • tworzenie modeli umożliwiających analizowanie ich wpływu na zdrowie
  • włączenie planów działania na wypadek wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych do krajowych strategii w sprawie adaptacji do zmian klimatu.

Fale upałów

Fale upałów w Europie Wybierz wersję językową tego linka English (en) (takie jak np. w 2003 r.) są przyczyną licznych zgonów i zachorowań, zwłaszcza wśród osób starszych, przewlekle chorych i odizolowanych społecznie.

Głównym projektem finansowanym przez UE w tym obszarze był projekt EuroHeat, w ramach którego określono skutki upałów dla zdrowia mieszkańców miast europejskich oraz możliwości poprawy systemów gotowości i reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Powodzie

Powodzie Wybierz wersję językową tego linka English (en) stanowią jedno z najczęściej występujących zagrożeń klimatycznych i stwarzają wiele niebezpieczeństw dla zdrowia. Jednak do tej pory przeprowadzono niewiele badań na temat sposobów umożliwiających skuteczną reakcję systemów zdrowotnych w sytuacjach powodziowych oraz pomoc grupom szczególnie narażonym.

Fale mrozów

Chociaż ostatnio media poświęcały więcej uwagi negatywnym skutkom upałów, okazuje się, że to mrozy Wybierz wersję językową tego linka English (en) mogą powodować więcej zgonów (choroby serca i układu oddechowego, udar mózgu).

Do grupy najwyższego ryzyka należą chorzy na grypę oraz ludzie z niższych klas społecznych i uboższych krajów.