Ιστοί και κύτταρα

Χάρη στην πρόοδο της κυτταρικής και μοριακής βιοτεχνολογίας, εφαρμόζονται όλο και περισσότερες και ποικίλες θεραπευτικές αγωγές που βασίζονται σε μεταμοσχεύσεις ιστών και κυττάρων. Ωστόσο, η χρήση ιστών και κυττάρων συνεπάγεται πιθανό κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών.

Η διαδικασία, η οποία συνίσταται στην προμήθεια των ιστών, στην παρασκευή του μοσχεύματος και στην ίδια τη μεταμόσχευση, περιλαμβάνει πολλά πολύπλοκα και αλληλένδετα στάδια και γι’ αυτό είναι σημαντικό οι διάφορες ουσίες και διαδικασίες να υπόκεινται στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ποιότητα.

Ιατρικές εφαρμογές Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)

Νομοθεσία και κατευθυντήριες γραμμές Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)

Ενιαίος ευρωπαϊκός κωδικός ιστών και κυττάρων Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)

Εφαρμογή/δραστηριότητες Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)

Εκθέσεις εφαρμογής Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)

Οργανώσεις και ομάδες συμφερόντων Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)