Politika

Antimikrobiálne látky (napr. antibiotiká) od svojho uvedenia na trh pred 70 rokmi výrazne znížili počet úmrtí na infekčné ochorenia. V dôsledku nadmerného alebo neopodstatneného užívania týchto látok sa však u mnohých mikroorganizmov vytvorila rezistencia.

Podľa údajov z roku 2011 zomrie v EÚ každoročne 25 tisíc pacientov v dôsledku infekcií spôsobených rezistenciou baktérií. Náklady súvisiace so zdravotnou starostlivosťou či práceneschopnosťou v dôsledku infekcií, ktoré sú rezistentné voči liekom, dosahujú viac ako 1,5 miliardy EUR ročne.

Závažnosť problému podčiarkuje fakt, že tieto látky sú nevyhnutným nástrojom modernej medicíny. Mnoho chirurgických zákrokov by sa bez nich nezaobišlo.

Akčný plán proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR)

Na riešenie antimikrobiálnej rezistencie je potrebný ucelený, multisektorálny prístup zahŕňajúci mnoho rôznych odvetví (humánnu medicínu, veterinárnu medicínu, výskum, chov hospodárskych zvierat, poľnohospodárstvo, životné prostredie, obchod a komunikáciu). Zabrániť ďalšiemu šíreniu rezistencie a zachovať účinnosť antibiotík je možné len prijatím opatrení vo všetkých týchto oblastiach súčasne.

Boj proti AMR nemôže uspieť bez úsilia a odhodlania členských štátov a všetkých zúčastnených strán vrátane lekárov, zdravotníckych pracovníkov, lekárnikov, veterinárov a širokej verejnosti.

 Akčný plán Komisie proti rastúcemu riziku antimikrobiálnej rezistenciepdf (2011) obsahuje 12 opatrení, ktoré sa majú realizovať spolu s členskými štátmi, a stanovuje 7 najvýznamnejších oblastí, v ktorých je potreba konať najnaliehavejšia:

  • zabezpečenie vhodného používania antimikrobiálnych látok v prípade ľudí a zvierat,
  • predchádzanie mikrobiálnym infekciám a ich šíreniu,
  • vývoj nových účinných antimikrobiálnych látok alebo liečebných alternatív,
  • spolupráca s medzinárodnými partnermi na zamedzenie rizika AMR,
  • zlepšenie monitorovania a dohľadu v humánnej a veterinárnej medicíne,
  • podpora výskumu a inovácie,
  • podpora komunikácie, vzdelávania a odbornej prípravy.

Komisia vypracovala podrobný prehľad 12 opatrení akčného plánu formou plánu realizácie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , ktorý zahŕňa prevádzkové ciele, konkrétne činnosti a termíny. Vo februári 2015 bola uverejnená správa o pokroku Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) akčného plánu proti antimikrobiálnej rezistencii, v ktorej sa uvádza stav opatrení prijatých v tejto oblasti.

GR pre zdravie a bezpečnosť potravín sa usiluje o výrazne posilnenie existujúcich osvedčených postupov a o podporu členských štátov pri predchádzaní ďalšieho šírenia rezistencie a zachovaní schopnosti antibiotík bojovať proti mikrobiálnym infekciám. Tento cieľ je zároveň prostriedkom na zlepšenie bezpečnosti pacientov v Európepdf(837 KB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Podpora a pomoc

Komisia prostredníctvom svojho programu v oblasti zdravia a výskumných programov finančne podporuje niekoľko projektov v oblasti antimikrobiálnej rezistencie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Pokiaľ ide o dohľad v oblasti AMR a monitorovanie rizík súvisiacich s AMR, zúčastňujú sa na nich spoločne Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európska agentúra pre lieky.

Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách je európskou iniciatívou v oblasti zdravia, ktorú organizuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Jeho cieľom je poskytnúť platformu a podporiť národné kampane o obozretnom používaní antibiotík. V priebehu rokov sa z Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách, organizovaného 18. novembra, stala platforma s globálnym dosahom, ktorá umožňuje nadväzovanie partnerstiev s krajinami mimo EÚ, ako aj s príslušnými zainteresovanými stranami, v súlade s prístupom Komisie k AMR nazvanom jedno zdravie.

Medzinárodná spolupráca

AMR je celosvetovou hrozbou a medzinárodná spolupráca je kľúčová. V roku 2011 uverejnila transatlantická pracovná skupina EÚ – USA v oblasti antimikrobiálnej rezistencie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , ktorá vznikla v roku 2009 počas švédskeho predsedníctva, odporúčania pre budúcu spoluprácu medzi USA a EÚpdf. V roku 2014 bola uverejnená prvá správa o pokroku tejto pracovnej skupiny.
Komisia spolupracuje v tejto oblasti s ďalšími medzinárodnými organizáciami, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE), Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).