Politik

Antimikrobielle stoffer som antibiotika har i de 70 år, de har været på banen, gjort deres til, at langt færre af os dør af smitsomme sygdomme. På grund af overforbrug og forkert brug af disse stoffer er mange mikroorganismer imidlertid blevet resistente over for dem.

Ifølge oplysninger fra 2011 dør der 25 000 patienter årligt i EU på grund af infektioner, der skyldes resistente bakterier. De omkostninger, der er forbundet med lægemiddelresistente infektioner, anslås at beløbe sig til 1,5 mia. EUR årligt. Det skyldes større udgifter i sundhedsplejen og produktivitetstab.

Situationen bliver ikke mindre alvorlig af, at disse lægemidler er blevet uundværlige for lægevidenskaben. Mange operationer kan slet ikke foretages uden dem.

Handlingsplan mod antimikrobiel resistens

For at bekæmpe antimikrobiel resistens er det nødvendigt med en helhedsorienteret tilgang på tværs af mange forskellige sektorer (human- og veterinærmedicin, forskning, husdyrhold, landbrug, miljø, handel og kommunikation). Kun ved at træffe foranstaltninger på alle disse områder samtidig kan vi begrænse resistens og sørge for, at antibiotika stadig er effektive.

Kampen mod antimikrobiel resistens kan ikke lykkes uden indsats og engagement fra medlemsstaterne og alle omfattede interessenter, herunder læger og sundhedspersonale, apotekere, dyrlæger og offentligheden.

 Kommissionens handlingsplan mod den voksende trussel fra antimikrobiel resistens (AMR)pdf fra 2011 rummer 12 initiativer, der skal gennemføres sammen med EU-landene, og sætter fokus på 7 områder, hvor der er størst brug for handling:

  • Det skal sikres, at antimikrobielle stoffer anvendes korrekt på både mennesker og dyr.
  • Det skal forhindres, at mikrobielle infektioner opstår og spreder sig.
  • Der skal udvikles nye effektive antimikrobielle stoffer eller alternative behandlinger.
  • Vi skal samarbejde med internationale partnere for at holde risikoen for AMR nede.
  • Der skal føres bedre overvågning og tilsyn med medicin til dyr og mennesker.
  • Forskning og innovation skal støttes.
  • Der skal informeres og uddannes bedre.

Kommissionen har udarbejdet en detaljeret oversigt over de 12 tiltag omfattet af handlingsplanen i en køreplan Vælg oversættelse af det forrige link English (en) , herunder de operationelle mål, de konkrete aktiviteter og fristerne. En statusrapport om AMR-handlingsplanen Vælg oversættelse af det forrige link English (en) offentliggjort i februar 2015 viser, hvilke fremskridt der er gjort i kampen mod antimikrobiel resistens.

GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed har til hensigt at styrke den aktuelle gode praksis væsentligt og at støtte medlemsstaterne i at forhindre, at resistens spredes, og sikre, at antibiotika stadig kan bekæmpe mikrobielle infektioner. Dette bidrager også til at øge patientsikkerheden i Europapdf(837 KB) Vælg oversættelse af det forrige link български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Opbakning og støtte

Kommissionen finansierer en række projekter vedrørende antimikrobiel resistens Vælg oversættelse af det forrige link български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) gennem sit sundhedsprogram og sine forskningsprogrammer. Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Det Europæiske Lægemiddelagentur deltager sammen i AMR-overvågningen og fører tilsyn med AMR-relaterede risici.

Den europæiske antibiotikadag er et europæisk sundhedsinitiativ, der organiseres af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme. Formålet er at skabe en platform for og yde støtte til nationale kampagner om forsvarlig brug af antibiotika. I årenes løb har den europæiske antibiotikadag, der finder sted hvert år den 18. november, udviklet sig til at være en international platform, hvor der indgås partnerskaber med mange lande uden for EU samt med relevante interessenter – i overensstemmelse med Kommissionens "One-Health"-tilgang til antimikrobiel resistens.

Internationalt samarbejde

Antimikrobiel resistens er en global trussel, og det internationale samarbejde på området er derfor af afgørende betydning. I 2011 offentliggjorde den transatlantiske taskforce mod antimikrobiel resistens, der blev nedsat under det svenske EU-formandskab i 2009 Vælg oversættelse af det forrige link English (en) , sine henstillinger om det fremtidige samarbejde mellem USA og EUpdf. I 2014 offentliggjorde taskforcen sin første statusrapport.
Kommissionen samarbejder med andre internationale initiativer på området (Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)).