Wskaźnik jest ilościową i jakościową miarą tego, jak blisko jesteśmy osiągnięcia założonego celu (rezultatu prowadzonej polityki).

Wskaźniki pomagają analizować i porównywać wyniki we wszystkich grupach ludności lub na wszystkich obszarach geograficznych i mogą być przydatne przy określaniu priorytetów politycznych.

Dane epidemiologiczne Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Informacje na temat występowania i rozprzestrzeniania się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w Europie