Ευρωπαϊκό Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία είναι μια πλατφόρμα στην οποία διάφοροι ευρωπαϊκοί φορείς συζητούν, ανταλλάσσουν πρακτικές και αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση των βλαβερών συνεπειών της κατανάλωσης αλκοόλ.

Μέλη

Για να γίνουν μέλη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία, οι οργανώσεις πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και να δεσμευτούν για την ανάληψη μίας ή περισσοτέρων δράσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το φόρουμ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)

Ομάδες εργασίας

Ομάδα Εργασίας για τη Διαχείριση του Φόρουμ

Ο ρόλος της Ομάδας Εργασίας για τη Διαχείριση του Φόρουμ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) συνίσταται στο να εξετάζει και να συζητά θέματα διαχείρισης του φόρουμ και να ενημερώνει τα μέλη του για τις σχετικές δεσμεύσεις.