En åldrande befolkning

Policy

Den allt äldre befolkningen är en av de största sociala och ekonomiska utmaningarna för våra samhällen. Alla EU-länder och de flesta politikområden berörs.

År 2025 kommer över 20 procent av EU:s befolkning att vara äldre än 65 år. Antalet personer över 80 år ökar särskilt snabbt.

Äldre människor har särskilda behov av hälso- och sjukvård, och systemen måste därför anpassas för att kunna ge adekvat vård och samtidigt vara ekonomiskt hållbara.

Det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande

Europa kan bli världsledande på att hitta innovativa lösningar.

Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande  är ett pilotprojekt som till 2020 ska öka antalet friska levnadsår med två år i EU.

Friska levnadsår är det antal år som en person i en viss ålder kan väntas leva med god hälsa.

Ett index för detta är EU:s indikator för friska levnadsår  som kombinerar förväntad livslängd (dödlighet) med hälsotillstånd (funktionsnedsättning).

Andra EU-åtgärder