Aldring

Politik

Aldring er en af de største sociale og økonomiske udfordringer i det 21. århundrede for det europæiske samfund. Det påvirker alle EU-lande og de fleste politikområder.

I 2025 vil over 20 % af alle europæere være 65 eller derover, og vi vil se en særlig hurtig stigning i antallet af personer over 80.

Ældre har andre behov for sundhedspleje, og det er derfor nødvendigt at tilpasse sundhedssystemerne, så de kan tilbyde en passende pleje og forblive økonomisk bæredygtige.

Det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring

Europa har mulighed for at blive førende på verdensplan inden for innovative løsninger.

Pilotprojektet det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring  har til formål at øge det gennemsnitlige antal sunde leveår i EU med 2 år inden 2020.

Sunde leveår er det antal år en person i en vis alder kan forvente at leve med et godt helbred.

Dette kan angives med EU's indikator for sunde leveår , der kombinerer den almindelige forventede levetid (dødelighed) med sundhedstilstanden (invaliditet).

Andre EU-tiltag