Застаряване

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Застаряването на населението е едно от най-големите социални и икономически предизвикателства на 21-и век за европейското общество. То ще засегне страните от ЕС и повечете области на политиката.

До 2025 г. повече от 20 % от европейците ще са на възраст 65 години или повече, като броят на хората над 80 години ще нарасне особено бързо.

Тъй като възрастните хора имат различни здравни нужди, здравните системи ще трябва да бъдат адаптирани, за да осигурят необходимите грижи и останат финансово устойчиви.

Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве

Европа има потенциал да бъде световен лидер в предлагането на новаторски решения.

Пилотното Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве  има за цел до 2020 г. да увеличи средната продължителност на живота в добро здраве в ЕС с две години.

Продължителност на живота в добро здраве означава броя години, през които дадено лице на определна възраст се очаква да живее в добро здраве.

Тя може да бъде представена чрез показателя на ЕС за продължителност на живота в добро здраве , който съчетава продължителността на живота (смъртност) със здравословното състояние (увреждания).

Други мерки на ЕС