Starzenie się

Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu

Ten pilotażowy projekt ma na celu zwiększenie o dwa lata do roku 2020 średniej liczby lat przeżytych przez Europejczyków w dobrym zdrowiu dzięki:

  • poprawie zdrowia i jakości życia (ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych)
  • zapewnieniu stabilności i efektywności systemów opieki zdrowotnej i społecznej w perspektywie długoterminowej
  • zwiększeniu konkurencyjności przemysłu UE za pośrednictwem rozwoju przedsiębiorstw i zdobywania nowych rynków.

Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu jest wyzwaniem wspólnym dla wszystkich europejskich krajów i stanowi okazję do umocnienia pozycji Europy jako światowego lidera zdolnego do zastosowania innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na to wyzwanie.

Na czym polega partnerstwo?

Na współpracy między Komisją Europejską a krajami, regionami, przemysłem, pracownikami opieki zdrowotnej i społecznej oraz organizacjami reprezentującymi osoby starsze i pacjentów.

To oparte na współpracy partnerstwo ma na celu zarówno poprawę jakości życia osób starszych, pomagając im uczestniczyć w życiu społecznym, jak i zmniejszenie presji na systemy ochrony zdrowia, co w ostatecznym rozrachunku przyczynia się do trwałego wzrostu.

Priorytetowe obszary tego działania zostały określone w strategicznym planie realizacji i planie operacyjnym przyjętych w 2011 r. przez grupę koordynującą odpowiedzialną za uruchomienie i wdrożenie partnerstwa.

W lutym 2012 r. Komisja przyjęła komunikat  w sprawie europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu, aby wesprzeć strategiczny plan realizacji. Jego urzeczywistnieniem zajęły się zainteresowane strony współpracujące ze sobą w grupach działania.

W partnerstwie można uczestniczyć, przyłączając się do rynku innowacyjnych pomysłów.

rynku innowacyjnych pomysłów

Kontekst polityczny

Warsztaty i posiedzenia