Vananemine

Täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus

Asjaomase pilootkava eesmärk on tõsta 2020. aastaks keskmist täisväärtuslike eluaastate arvu kahe aasta võrra. Seda püütakse saavutada järgmiste meetmete abil:

  • tervise ja elukvaliteedi parandamine (tähelepanu pööratakse eelkõige eakatele);
  • tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande süsteemide jätkusuutlikkuse ning tõhususe tagamine pikemas perspektiivis;
  • ELi tööstuse konkurentsivõimelisuse suurendamine ettevõtluse ja uutele turgudele laienemise abil.

Kuna aktiivse ja tervena vananemine on väljakutse kõigi Euroopa riikide jaoks, pakub see Euroopale võimaluse tõusta aasjaomases valdkonnas juhtivaks innovatiivsete lahenduste pakkujaks kogu maailmas.

Kuidas partnerlus toimib?

Euroopa Komisjoni ning ELi liikmesriikide, piirkondade, tööstuse, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande töötajate ning eakaid ja patsiente esindavate organisatsioonide koostööna.

Koostööpartnerluse eesmärk on parandada eakate elukvaliteeti, aidates neil panustada ühiskonda ning vähendades survet tervishoiu- ja hoolekandesüsteemidele, mis peaks lõpuks soodustama jätkusuutlikku majanduskasvu.

Prioriteetsed tegevusvaldkonnad on kindlaks määratud 2011. aasta strateegilises rakenduskavas ja tegevuskavas (OP), mille võttis vastu juhtrühm, kes vastutab partnerluse käivitamise ja rakendamise eest.

Veebruaris 2012 võttis komisjon vastu teatise  täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitleva innovatsioonipartnerluse kohta, millega toetatakse strateegilist rakenduskava. Sidusrühmad on asjaomase kava elluviimiseks alustanud koostööd tegevusrühmades.

Saate partnerluses osaleda, ühinedes innovatiivsete ideede foorumiga

innovatiivsete ideede foorumiga

Poliitiline taust

Seminarid ja kohtumised