Застаряване

Endocrine disruptors

Biocides

Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве

Целта на тази пилотна схема е да се повиши средната продължителност на живота в добро здраве на европейците с 2 години до 2020 г., като:

  • се подобрят здравето и качеството на живота (с акцент върху възрастните хора);
  • се гарантира, че здравните системи и системите за социални грижи са устойчиви и ефикасни в дългосрочен план;
  • се повиши конкурентоспособността на индустрията в ЕС чрез бизнес и разрастване на нови пазари.

Тъй като активният живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве са общо за всички европейски страни предизвикателство, Европа има възможност да се наложи като световен лидер, способен да даде новаторски отговори на това предизвикателство.

Как функционира партньорството?

Чрез сътрудничество между Европейската комисия и страните от ЕС, регионите, промишлеността, работещите в сферата на здравеопазването и социалните грижи и организациите, представляващи възрастните хора и пациентите.

Целта на това основано на сътрудничество партньорство е да се подобри живота на възрастните граждани, да им се помогне да дават своя принос за обществото и да се облекчи натиска върху системите за здравеопазване и социални грижи, което в крайна сметка ще допринесе за устойчив растеж.

Приоритетните области за действие бяха определени в Стратегическия план за изпълнение от 2011 г. и в Оперативния план, приети от ръководната група, отговорна за стартирането и реализирането на партньорството.

През февруари 2012 г. Комисията прие съобщение  относно Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве в подкрепа на Стратегическия план за изпълнение. Заинтересованите лица започнаха съвместна работа в групи за действие, за да се превърне планът в реалност.

Можете да участвате в партньорството, като се присъедините към платформата за новаторски идеи.

платформата за новаторски идеи

Политически контекст

Семинари и срещи