Navigacijska pot

2012

Novinarska nagrada EU za prispevke o zdravstvu

Ste novinar za področje zdravja?

Pravila

1. Udeleženci, članki in oddaja prispevkov
2. Merila za ocenjevanje
3. Žirije in nagrada Evropske komisije
4. Nagrade
5. Podelitev nagrade
6. Izjava o varstvu osebnih podatkov

Samo angleški izvirnik je pravno zavezujoč.

1. Udeleženci, članki in oddaja prispevkov

1. Udeleženci natečaja morajo biti državljani ali prebivalci ene od 28 držav članic EU (vključno s Hrvaško) in poklicni novinarji (avtorji člankov morajo biti včlanjeni v društvo novinarjev – ali pa morajo biti članki napisani v novinarskem slogu in objavljeni v priznanem javnem občilu). Reklamnih in akademskih del ne sprejemamo.

2. Udeleženci morajo biti stari najmanj 18 let.

3. Vsak udeleženec lahko odda največ 2 članka. Oddani članki so lahko samostojni prispevki ali del serije člankov.

4. Članki morajo obravnavati eno ali več vprašanj, povezanih s temo „Evropa za bolnike“:

5. Vsak članek je treba oddati ločeno s popolnoma izpolnjenim spletnim obrazcem.

6. Vsi članki morajo biti prvotno objavljeni v Evropski uniji v periodičnem tisku ali spletnem mediju (vsaj štiri številke na leto), kar vključuje tudi publikacije posameznih podjetij, združenj ali univerz, fundacij itd. Članki morajo biti dostopni splošni javnosti, brezplačno ali z doplačilom. Člankov, ki so objavljeni samo v internih glasilih (denimo interna glasila podjetij ali združenj), ne sprejemamo.

7. Datum objave oddanega članka mora biti med 1. avgustom 2012 in 30. septembrom 2013. Od udeležencev se lahko zahteva, da predložijo dokazilo o objavi članka.

8. Članek mora biti napisan v enem od uradnih jezikov EU.

9. Članek mora vsebovati vsaj 3 000 znakov (brez presledkov), vendar ne več kot 20 000 znakov.

10. Uredništvo publikacije, v kateri je bil članek objavljen, mora imeti sedež v eni od 28 držav članic EU. Članek bo ocenjevala žirija države, v kateri je bil objavljen.

11. Sprejemamo članke skupine avtorjev pod pogojem, da so vsi avtorji navedeni na spletnem obrazcu in da v skupini ni več kot 5 avtorjev.

12. Če so izpolnjena vsa pravila natečaja, lahko članek odda tudi oseba, ki ni avtor, vendar za to potrebuje dovoljenje avtorja.

13. Rok za oddajo člankov je 30. september 2013 (do 12. ure po srednjeevropskem času).

14. Udeleženec z oddajo članka potrdi, da je prebral in razumel pravila natečaja.

15. Po oddaji članka udeleženci prejmejo samodejno elektronsko potrdilo o prejemu. S tem je udeležba na natečaju potrjena. Udeleženci ne bodo prejeli posebnega elektronskega sporočila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje.

16. Prejetih člankov ne vračamo.

17. Evropska komisija si pridržuje pravico, da zavrne vse oddane članke, ki ne izpolnjujejo zahtev natečaja.

18. Evropska komisija si pridržuje pravico, da oddane članke (vključno s fotografijami in drugimi grafičnimi elementi) uporabi za predstavitveno gradivo in v medijih ter jih reproducira v kakršni koli obliki za promocijo nagrade.

19. Članki nacionalnih nominirancev bodo prevedeni v angleščino in objavljeni na spletišču Evropske komisije skupaj z imenom, fotografijo in življenjepisom avtorjev.

20. V natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki delajo za Evropsko komisijo, organizatorji ali žirije novinarskega natečaja, ter njihovi družinski člani.

21. Odločitve žirij, nacionalnih in EU, so dokončne.

2. Merila za ocenjevanje

Člani žirije bodo članke ocenili na podlagi naslednjih ocenjevalnih meril:

• sporočljivost in ustreznost vsebine članke za splošno javnost;

• privlačnost za bralca;

• neodvisnost, objektivnost in spoštovanje novinarske etike;

• izvirnost (npr. izbira in obravnava teme, pristop k temi …);

• raziskovalno novinarstvo: raziskave, potrebne za pridobivanje informacij, uporabljeni viri in vložen trud;

• kakovost članka: jezik, berljivost in struktura članka;

• vsebina članka: obravnavati mora področje zdravja ali zdravstvene politike, in sicer eno ali več vprašanj, navedenih v točki 1.4 pravil.

3. Žirije in nagrada Evropske komisije

Evropska komisija bo podelila nagrade na podlagi predloga žirije EU in predizbora, ki ga bodo opravile nacionalne žirije.

– Nacionalna žirija

V vsaki državi članici EU neodvisna žirija oceni oddane članke in izbere nacionalnega nominiranca. Nacionalno žirijo sestavljajo nacionalni strokovnjaki za javnozdravstvene zadeve in priznani novinarji. Žiriji predseduje vodja predstavništva Evropske komisije v zadevni državi članici ali njegov pooblaščenec.

– Žirija EU

Komisija bo podelila prvo, drugo in tretjo nagrado ob pomoči žirije, sestavljene iz uradnikov EU, strokovnjakov s področja evropskega javnega zdravja in priznanih novinarjev, predsedoval pa ji bo višji uradnik Evropske komisije.

Seznam članov žirije bomo objavili na tem spletišču po zasedanju žirij.

4. Nagrade

Podeljene bodo naslednje nagrade:

• 1. nagrada: 6 500 evrov

• 2. nagrada: 4 000 evrov

• 3. nagrada: 2 500 evrov

5. Podelitev nagrade

Vsi nacionalni nominiranci bodo povabljeni na podelitev nagrad in novinarski seminar.

Zmagovalni in nominirani prispevki bodo objavljeni v angleščini na tem in drugih spletiščih Evropske komisije.

6. Izjava o varstvu osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo in obravnavamo samo, kolikor je to potrebno za vašo nemoteno udeležbo na natečaju.

Podatke obdelujemo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov.

Vaši podatki se zabeležijo in shranijo, dokler jih potrebujemo za vašo udeležbo na natečaju.

Zaradi preglednosti bodo morda članki, vključno z navedbo vašega imena in delovnega mesta, javno objavljeni.

Pravica do popravka in nadzornik za varstvo osebnih podatkov:

Če potrebujete dodatne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov ali uveljavljanjem pravic (npr. vpogled v podatke ali popravek netočnih ali nepopolnih podatkov ali nestrinjanje z objavo vaših osebnih podatkov na portalu Europa), nam pošljite sporočilo.

Pravico do pomoči evropskega nadzornika za varstvo podatkov lahko kadar koli uveljavljate prek e-naslova edps@edps.europa.eu .

Zadnja sprememba: 27/03/2015 | Na vrh