Navigačný riadok

2012

Novinárska cena EÚ za zdravie

Pracujete ako novinár a zameriavate sa na oblasť zdravia?

Pravidlá

1 . Súťažiaci, články a zaslanie súťažných príspevkov
2. Hodnotiace kritériá
3. Poroty a ocenenie Európskej komisie
4. Ceny
5. Slávnostné udeľovanie cien
5. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Autentická a právne záväzná je anglická verzia.

1 . Súťažiaci, články a zaslanie súťažných príspevkov

1. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby s trvalým pobytom v EÚ/občania EÚ (vrátane Chorvátska), ktoré pracujú ako profesionálni žurnalisti (registrovaní novinári, resp. predložený článok musí byť uverejnený v renomovanom médiu a písaný novinárskym štýlom, t. j. nemôže ísť o reklamný článok alebo akademickú prácu).

2. Súťažiaci musia mať minimálne 18 rokov.

3. Každý súťažiaci môže prihlásiť najviac dva články. Do súťaže je možné prihlásiť články uverejnené samostatne alebo ako séria.

4. Články by sa mali týkať jednej alebo viacerých tém, ktoré zastrešuje téma „Európa pacientom“, ako napríklad:

5. Každý článok je potrebné prihlásiť osobitne prostredníctvom vyplneného online prihlasovacieho formulára.

6. Každý článok musí byť pôvodne uverejnený v Európskej únii v periodických tlačených alebo elektronických médiách (ktoré vychádzajú aspoň 4-krát ročne) vrátane publikácií, ktoré uverejňujú nezávislé spoločnosti, združenia alebo univerzity, nadácie atď. Články musia byť prístupné širokej verejnosti, či už za poplatok alebo bezplatne. Články uverejnené len v interných bulletinoch (napr. interný bulletin pre zamestnancov spoločnosti alebo združenia) tieto podmienky nespĺňajú.

7. Všetky články musia byť uverejnené v období od 1. augusta 2012 do 30. septembra 2013. Od súťažiacich sa môže požadovať predloženie dôkazu o uverejnení článku.

8. Články musia byť napísané v jednom z úradných jazykov EÚ.

9. Každý článok musí obsahovať najmenej 3 000 znakov (bez medzier), nemôže však presiahnuť dĺžku 20 000 znakov.

10. Hlavná redakcia média, ktoré uverejnilo článok, sa musí nachádzať v jednom z 28 členských štátov EÚ. Článok bude súťažiť za krajinu, v ktorej bol uverejnený.

11. Príspevky kolektívu autorov budú prijaté za podmienky, že všetci členovia kolektívu autorov sú uvedení v prihlasovacom formulári a kolektív sa skladá z maximálne 5 osôb.

12. Iná osoba môže prihlásiť článok len so súhlasom autora a pod podmienkou, že sú splnené všetky pravidlá súťaže.

13. Termín uzávierky súťaže je 30. septembra 2013 (do 24.00 h SEČ).

14. Predložením článku súťažiaci potvrdzuje, že si prečítal súťažné podmienky a porozumel im.

15. Súťažiaci dostane po zaslaní článku automatický e-mail s potvrdením. Účasť v súťaži je platná len po doručení tohto potvrdenia. O tom, že predložený článok splnil kritériá účasti sa nezasiela osobitné e-mailové potvrdenie.

16. Predložené články nebudú vrátené.

17. Európska komisia si vyhradzuje právo odmietnuť akýkoľvek príspevok, ktorý nespĺňa súťažné podmienky.

18. Európska komisia si vyhradzuje právo použiť články (vrátane fotografií a ilustrácií) prihlásené do súťaže v propagačných materiáloch a v styku s médiami a právo na reprodukciu článkov v akejkoľvek forme na účely propagácie tejto súťaže.

19. Články národných zástupcov budú preložené do angličtiny a uverejnené na webových stránkach Európskej komisie spolu s menom, fotkou a životopisom autora.

20. Všetky osoby, ktoré pracujú pre Európsku komisiu, organizátori alebo členovia poroty novinárskej ceny EÚ za zdravie, ako aj ich rodinní príslušníci, sú zo súťaže vylúčení.

21. Rozhodnutie poroty (na vnútroštátnej, ako aj európskej úrovni) je konečné.

2. Hodnotiace kritériá

Členovia poroty budú články hodnotiť na základe týchto kritérií:

• spravodajská a informačná hodnota pre širokú verejnosť;

• schopnosť zaujať čitateľa;

• nezávislosť, objektivita a dodržiavanie etických novinárskych zásad;

• originalita (napr. výber a spracovanie témy, postoj autora k problematike…);

• hĺbka investigatívnosti: výskum potrebný na zhromaždenie informácií, zdroje a úsilie vynaložené na prípravu článku;

• kvalita písomného prejavu – jazyk, čitateľnosť a štruktúra;

• obsah článku: článok sa musí týkať otázok zdravia alebo politiky zdravia a zameriavať sa na jednu alebo viaceré záležitosti súvisiace s bodom 1.4 týchto pravidiel.

3. Poroty a ocenenie Európskej komisie

Európska komisia udelí ocenenie na základe návrhu celoeurópskej poroty a po predbežnom výbere, ktorý uskutočnia vnútroštátne poroty s poradnou úlohou.

– Vnútroštátna porota

Nezávislá porota v každom členskom štáte EÚ ohodnotí súťažné články a vymenuje jedného národného zástupcu. Vnútroštátna porota sa skladá z národných expertov v oblasti verejného zdravia a zo známych novinárov. Predsedom poroty je vedúci/vedúca stáleho zastúpenia Európskej komisie alebo jeho/jej zástupca.

– Porota na úrovni EÚ

Ceny pre celoeurópskeho víťaza a ďalších dvoch súťažiacich udelí Komisia na základe odporúčania poroty zloženej z úradníkov EÚ, odborníkov v oblasti európskeho verejného zdravia a známych novinárov. Predsedom poroty bude vysokopostavený úradník Európskej komisie.

Zoznam členov poroty sa uverejní na tejto webovej lokalite po zasadnutiach poroty.

4. Ceny

Víťaz celoeurópskej ceny a ďalší dvaja súťažiaci dostanú ceny v hodnote:

• 1. cena € 6 500

• 2. cena € 4 000

• 3. cena € 2 500

5. Slávnostné udeľovanie cien

Všetci národní zástupcovia budú pozvaní na slávnostné udeľovanie cien a seminár zameraný na žurnalistiku.

Články víťaza a ďalších ocenených, ako aj národných zástupcov budú uverejnené v angličtine na tejto webovej lokalite.

5. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vaše údaje budú zaznamenané a spracované len do tej miery, ktorá je potrebná na účasť v súťaži.

Tieto údaje sa spracujú v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Vaše údaje budú zaznamenané a uchovávané len počas trvania aktivít súvisiacich s vašou účasťou v súťaži.

Aby bola zaručená transparentnosť súťaže, príspevky (vrátane mena a funkcie vo vašej organizácii) sa uverejnia.

Právo opravy a ochrana osobných údajov:

Ak by ste potrebovali viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov alebo o vašich právach (napr. právo na prístup k údajom alebo na ich opravu, nesúhlas s uverejnením vašich údajov na portáli EUROPA), obráťte sa priamo na nás.

Takisto sa môžte kedykoľvek obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov na tejto adrese edps@edps.europa.eu.