Kruimelpad

2012

EU-gezondheidsprijs voor journalisten

Bent u journalist en heeft u belangstelling voor gezondheidskwesties?

Wedstrijdreglement

1. Deelname, artikelen en inzending
2. Beoordelingscriteria
3. Jury's en prijsuitreiking door de Europese Commissie
4. Prijzen
5. Prijsuitreiking
6. Privacyverklaring

De Engelse versie is de originele en wettelijk bindende.

1. Deelname, artikelen en inzending

1. Deelnemers moeten onderdaan of inwoner van een van de 28 EU-landen en professioneel journalist zijn (de auteur moet geregistreerd zijn als journalist, of de artikelen moeten in journalistieke stijl verschenen zijn in een publicatie met een goede reputatie). Promotionele stukken of academische studies komen niet in aanmerking.

2. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn.

3. Elke deelnemer mag maximaal twee artikelen inzenden. De artikelen kunnen afzonderlijk of in een reeks zijn verschenen.

4. De artikelen moeten te maken hebben met het thema "Europa voor patiënten":

5. Ieder artikel moet apart worden ingezonden met behulp van een volledig ingevuld inzendingsformulier.

6. Alle artikelen moeten originele publicaties zijn in een regelmatig in de EU verschijnende gedrukte publicatie of elektronisch communicatiemedium (minstens vier edities per jaar), met inbegrip van uitgaven van bedrijven, verenigingen, universiteiten, stichtingen enz. De artikelen moeten, al dan niet gratis, toegankelijk zijn voor het grote publiek. Artikelen die alleen gepubliceerd zijn in interne nieuwsmedia (bijv. personeelsbladen van bedrijven of verenigingen) komen niet in aanmerking.

7. Alle artikelen moeten tussen 1 augustus 2012 en 30 september 2013 zijn verschenen. In sommige gevallen moeten deelnemers een bewijs van publicatie overleggen.

8. De artikelen moeten in een van de officiële talen van de EU zijn geschreven.

9. De artikelen moeten ten minste 3.000 tekens (spaties niet meegerekend) en niet meer dan 20.000 tekens tellen.

10. De hoofdredactie van de publicatie waarin het artikel is verschenen, moet in een van de 28 EU-lidstaten gevestigd zijn. Het artikel wordt ingediend namens het land waar het gepubliceerd is.

11. Gezamenlijke inzendingen van maximaal 5 personen worden aanvaard op voorwaarde dat alle teamleden op het inzendingsformulier worden vermeld.

12. Een artikel mag ook door een andere persoon dan de auteur worden ingediend, als die daarvoor toestemming van de auteur heeft en als aan het wedstrijdreglement is voldaan.

13. De artikelen moeten uiterlijk op 30 september 2013 (24u00 CET) worden ingediend.

14. Door het inzenden van een artikel geven de deelnemers te kennen dat zij het wedstrijdreglement hebben gelezen en begrepen.

15. Inzenders ontvangen automatisch per e-mail een bewijs van ontvangst. Dit dient tevens als bewijs van deelname. Er wordt niet afzonderlijk per e-mail bevestigd dat de ingediende artikelen in aanmerking komen.

16. Ingezonden artikelen worden niet geretourneerd.

17. De Europese Commissie behoudt zich het recht voor inzendingen te weigeren als die niet aan het wedstrijdreglement voldoen.

18. De Europese Commissie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen (inclusief foto's en illustraties) te gebruiken in voorlichtingsmateriaal en in contacten met de media. Zij kunnen worden gereproduceerd in welke vorm dan ook met het doel de prijs te promoten.

19. De artikelen van de genomineerden uit de EU-landen worden in het Engels vertaald en op de website van de Europese Commissie gepubliceerd, samen met de namen, foto's en cv's van de genomineerden.

20. Werknemers van de Europese Commissie, medewerkers aan de organisatie van de EU-gezondheidsprijs voor journalisten en juryleden, evenals familieleden daarvan, zijn uitgesloten van deelname.

21. De uitslagen van de nationale jury's en de EU-jury zijn definitief.

2. Beoordelingscriteria

De jury's beoordelen de artikelen aan de hand van de volgende criteria:

• nieuwswaarde en relevantie voor het grote publiek

• vermogen om de aandacht van de lezer vast te houden

• onafhankelijkheid, objectiviteit en respect voor deontologie

• originaliteit, bijv. onderwerpkeuze, benadering, invalshoek

• kwaliteit van de research: informatievergaring, gebruikte middelen en inzet

• redactionele kwaliteit: taal, leesbaarheid en structuur

• inhoud: het moet relevant zijn voor de gezondheidsproblematiek of het gezondheidsbeleid, en een of meer van de in artikel 1.4 genoemde thema's behandelen

3. Jury's en prijsuitreiking door de Europese Commissie

De Europese Commissie kent de prijs toe op voordracht van de EU-jury en na een voorselectie door de nationale jury's, die een adviserende rol hebben.

– Nationale jury's

In ieder EU-land evalueert een onafhankelijke jury de artikelen en nomineert zij een kandidaat. Deze jury bestaat uit nationale deskundigen op het gebied van volksgezondheid en bekende journalisten. De voorzitter van de jury is het hoofd van de permanente vertegenwoordiging van de Europese Commissie of diens vertegenwoordiger.

– EU-jury

De Commissie kent de EU-gezondheidsprijs en de tweede en derde prijs toe op voordracht van een jury van EU-ambtenaren, deskundigen op het gebied van volksgezondheid en bekende journalisten. De voorzitter is een hooggeplaatste medewerker van de Europese Commissie.

De lijst van de juryleden zal op deze website worden gepubliceerd na de bijeenkomsten van de jury.

4. Prijzen

De winnaars krijgen de volgende prijzen:

• Eerste prijs: € 6 500

• Tweede prijs: € 4 000

• Derde prijs: € 2 500

5. Prijsuitreiking

Alle genomineerden uit de EU-landen worden in Brussel uitgenodigd voor de prijsuitreiking en een seminar voor journalisten.

De winnende artikelen worden in het Engels gepubliceerd op deze website en op andere websites van de Europese Commissie.

6. Privacyverklaring

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens slechts voor zover noodzakelijk voor de follow-up van uw deelname aan deze wedstrijd.

Uw gegevens worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van persoonsgegevens door de communautaire instellingen.

Uw gegevens worden bewaard zolang dat in het kader van de follow-up van uw deelname noodzakelijk is.

Met het oog op transparantie kunnen de bijdragen, met vermelding van uw naam en functie binnen uw organisatie, gepubliceerd worden.

Recht op correctie en geschillen over de omgang met uw persoonsgegevens:

Als u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten op dit gebied (bijv. ten aanzien van toegang tot of correctie van onjuiste of onvolledige gegevens) of als u bezwaar heeft tegen publicatie van uw gegevens op europa.eu, kunt u contact met ons opnemen.

Bij geschillen kunt u zich te allen tijde wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming: edps@edps.europa.eu.