Navigācijas ceļš

2012

ES žurnālistikas balva veselības aizsardzības jomā

Esat žurnālists un interesējaties par veselības jautājumiem?

Noteikumi

1. Dalībnieki, raksti un to iesniegšana
2. Novērtēšanas kritēriji
3. Žūrijas. Balvu piešķiršana, ko veic Eiropas Komisija
4. Balvas
5. Apbalvošanas ceremonija
6. Paziņojums par personas datu aizsardzību

Oriģinālā un juridiski saistošā versija ir angļu valodā.

1. Dalībnieki, raksti un to iesniegšana

1. Konkursa dalībniekiem jābūt kādas no 28 ES dalībvalstu pilsoņiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem (tostarp Horvātijas) un profesionāliem žurnālistiem (autoriem jābūt reģistrētiem žurnālistiem vai iesniegtajiem rakstiem jābūt sarakstītiem žurnālistikas stilā un publicētiem cienījamos izdevumos). Reklāmas raksti un akadēmiski darbi netiks pieņemti.

2. Dalībniekiem jābūt sasniegušiem 18 gadu vecumu.

3. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā divus rakstus. Tie var būt publicēti gan kā atsevišķi raksti, gan rakstu sērijā.

4. Rakstos jābūt aplūkotam vienam vai vairākiem jautājumiem, kuri ietilpst kampaņā “Eiropa pacientiem”:

5. Katrs raksts jāiesniedz atsevišķi, pilnībā aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu.

6. Visiem rakstiem jābūt sākotnēji publicētiem Eiropas Savienībā kādā periodiskajā izdevumā vai tīmekļa vietnē (kas iznāk vismaz 4 reizes gadā), ieskaitot individuālu uzņēmumu, apvienību, augstskolu, fondu u.tml. izdevumus. Rakstiem jābūt pieejamiem plašai sabiedrībai, un tie var būt pieejami par maksu vai par velti. Netiks pieņemti raksti, kas publicēti vienīgi iekšējai lietošanai domātos elektroniskos biļetenos (piemēram, uzņēmuma vai apvienības iekšējā biļetenā, kas paredzēts darbiniekiem).

7. Konkursam pieteiktajiem rakstiem jābūt publicētiem no 2012. gada 1. augusta līdz 2013. gada 30. septembrim. Iespējams, ka dalībniekus aicinās iesniegt pierādījumus, ka iesniegtais raksts tiešām ir publicēts.

8. Rakstiem ir jābūt sarakstītiem kādā no ES oficiālajām valodām.

9. Rakstiem jāsastāv vismaz no 3000 rakstzīmēm (bez atstarpēm), bet tie nedrīkst pārsniegt 20000 rakstzīmes.

10. Tā izdevuma, kurā raksts publicēts, galvenajai redakcijai jāatrodas kādā no 28 ES dalībvalstīm. Konkursam iesniegtais raksts pārstāvēs valsti, kurā tas publicēts.

11. Autoru kolektīva sacerētus rakstus pieņems tad, ja pieteikuma veidlapā būs norādīti visi raksta autori un ja autoru kolektīvā nebūs vairāk par pieciem autoriem.

12. Rakstu var iesniegt arī personas, kuras nav to sacerējušas, tomēr tikai ar autora atļauju un ievērojot visus konkursa noteikumus.

13. Rakstu var iesniegt līdz 2013. gada 30. septembrim (plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika).

14. Raksta iesniegšana ir apliecinājums tam, ka dalībnieks ir izlasījis un sapratis konkursa noteikumus.

15. Pēc raksta iesniegšanas dalībnieki pa e-pastu saņems automātiski ģenerētu reģistrācijas apstiprinājumu. Jūs par konkursa dalībnieku var uzskatīt tikai pēc tam, kad ir nosūtīts šis apstiprinājums. Par iesniegto rakstu atbilstību kritērijiem atsevišķs apstiprinājuma e-pasts netiks sūtīts.

16. Konkursam iesniegtos rakstus atpakaļ neizsniedz.

17. Eiropas Komisija patur tiesības noraidīt pieteikumus, kuri neatbilst konkursa prasībām.

18. Eiropas Komisija patur tiesības konkursam iesniegtos rakstus (tostarp arī fotogrāfijas un ilustrācijas) izmantot reklāmas materiālos un plašsaziņas līdzekļos, kā arī šos rakstus jebkādā veidā pavairot, lai popularizētu šo konkursu.

19. Dalībvalstu žūrijas izraudzīto finālistu rakstus pārtulkos angļu valodā un publicēs Eiropas Savienības tīmekļa vietnēs kopā ar autora(-u) vārdu, uzvārdu, fotogrāfiju un CV.

20. Konkursā nedrīkst piedalīties Eiropas Komisijas darbinieki, šā ES žurnālistikas konkursa rīkotāji un žūriju locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi.

21. Visi valsts līmeņa un ES līmeņa žūriju lēmumi ir galīgi.

2. Novērtēšanas kritēriji

Žūrijas locekļi konkursa darbus novērtēs, pamatojoties uz šiem kritērijiem.

• Raksta aktualitāte un satura svarīgums plašai sabiedrībai

• Spēja piesaistīt un noturēt lasītāja interesi

• Neatkarīgums, objektivitāte un žurnālistikas ētikas ievērošana

• Oriģinalitāte (piemēram, izvēlētais temats, iztirzājums, paustais viedoklis utt.)

• Izpētes pamatīgums: informācijas ievākšanā un darba tapšanā ieguldītie resursi un pūles

• Teksta kvalitāte — valoda, saprotamība un uzbūve

• Raksta saturs: tam ir jābūt par veselības aizsardzību vai veselības aizsardzības politiku. Rakstā jābūt aplūkotam vienam vai vairākiem jautājumiem, kas uzskaitīti šo noteikumu 1. punkta 4. apakšpunktā.

3. Žūrijas. Balvu piešķiršana, ko veic Eiropas Komisija

Eiropas Komisija balvas piešķirs pēc ES žūrijas priekšlikuma un priekšatlases, ko veiks valstu žūrijas. Tām ir padomdevēja loma.

– Valsts žūrija

Katrā ES dalībvalstī neatkarīga žūrija novērtēs konkursam iesniegtos rakstus un izvēlēsies vienu finālistu. Šajā žūrijā būs attiecīgās valsts speciālisti sabiedrības veselības aizsardzības jautājumos, kā arī plaši pazīstami žurnālisti. Žūrijas priekšsēdētājs būs Eiropas Komisijas pastāvīgās pārstāvniecības vadītājs vai persona, kas viņu aizvieto.

– ES žūrija

Otrās kārtas, proti, visas ES mēroga konkursa uzvarētājam un otrās un trešās vietas ieguvējam balvu piešķirs Komisija. Tai palīdzēs žūrija, kuras sastāvā būs ES ierēdņi, ES veselības aizsardzības speciālisti un plaši pazīstami žurnālisti. Žūriju vadīs augsta ranga ierēdnis no Eiropas Komisijas.

Pēc žūrijas sanāksmēm šajā vietnē varēs iepazīties ar žūrijas locekļu sarakstu.

4. Balvas

Konkursa otrās kārtas uzvarētājs un abu nākamo vietu ieguvēji saņems šādas balvas:

• pirmās vietas ieguvējam 6500 eiro;

• otrās vietas ieguvējam 4000 eiro;

• trešās vietas ieguvējam 2500 eiro.

5. Apbalvošanas ceremonija

Visus dalībvalstu izvirzītos finālistus aicinās uz apbalvošanas ceremoniju un žurnālistiem paredzētu semināru.

Konkursa uzvarētāju un finālistu darbus publicēs angļu valodā šajā tīmekļa vietnē un citās Eiropas Komisijas vietnēs.

6. Paziņojums par personas datu aizsardzību

Jūsu personas datus mēs ievāksim un apstrādāsim tikai tādā mērā, ciktāl tas vajadzīgs šā konkursa rīkošanai.

Jūsu datus apstrādās saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Jūsu datus reģistrēs un glabās tik ilgi, cik tas vajadzīgs saistībā ar jūsu dalību šajā konkursā.

Lai tiktu ievērots atklātuma princips, konkursa darbi, kā arī jūsu vārds, uzvārds un amats jūsu pārstāvētajā organizācijā, iespējams, tiks darīti zināmi plašākai sabiedrībai.

Tiesības labot datus un atbildīgais par personas datiem

Ja jums vajadzīga papildu informācija par jūsu personas datu apstrādi vai to, kā varat izmantot savas tiesības (piemēram, piekļūt nepareiziem vai nepilnīgiem datiem vai iebilst pret savu personas datu publicēšanu portālā “Europa”), sazinieties ar mums.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī sūdzēties Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, sūtot e-pastu uz šādu adresi: edps@edps.europa.eu .