Navigatsioonitee

2012

ELi tervishoiuteemaline ajakirjanduspreemia

Kas olete tervishoiuteemadest huvitatud ajakirjanik?

Reeglid

1. Osalejad, artiklid ja nende esitamine
2. Hindamiskriteeriumid
3. Žüriid ning Euroopa Komisjoni väljaantav preemia
4. Preemiad
5. Auhinnatseremoonia
6. Isikuandmete kaitse

Ingliskeelne versioon on autentne ning õiguslikult siduv.

1. Osalejad, artiklid ja nende esitamine

1. Osalejad peavad olema ühe ELi 28 liikmesriigi (sealhulgas Horvaatia) kodanikud või alalised elanikud ja kutselised ajakirjanikud (autorid peavad olema registreeritud ajakirjanikud või esitatud artiklid peavad olema avaldatud ajakirjanduslikus stiilis mainekates väljaannetes). Reklaamtekste või akadeemilisi töid arvesse ei võeta.

2. Osalejate vanuse alampiir on 18 eluaastat.

3. Iga osaleja võib esitada kuni 2 artiklit. Artiklid võivad olla avaldatud kas eraldi või artiklite seeriana.

4. Artiklid peavad kajastama ühte või mitut teemaga „Euroopa patsientide heaks” hõlmatud küsimust:

5. Iga artikkel tuleb esitada eraldi, täites selleks nõuetekohaselt veebipõhise osalusvormi.

6. Kõik konkursile esitatud artiklid peavad algselt olema avaldatud Euroopa Liidus kas trükimeedias või Internetis (mida avaldatakse vähemalt 4 korda aastas) sealhulgas ka eraettevõtete, ühingute või ülikoolide väljaanded. Need peavad olema avalikkusele kättesaadavad (kas tasu eest või tasuta). Vaid organisatsioonisisestes uudiskirjades (nt ettevõtte või ühingu siseuudiskiri oma töötajatele) avaldatud artiklid konkursile ei kvalifitseeru.

7. Artiklid peavad olema avaldatud ajavahemikus 1. august 2012 – 30. september 2013. Osalejatelt võidakse paluda tõendeid selle kohta, et nende artikkel on avaldatud.

8. Artiklid peavad olema kirjutatud ühes ELi ametlikus keeles.

9. Artiklid peavad koosnema vähemalt 3 000 tähemärgist (tühikuteta), kuid ei tohi olla pikemad kui 20 000 tähemärki.

10. Konkursile esitatava artikli avaldanud meediaväljaande peatoimetus peab asuma ühes ELi 28 liikmesriigist. Artikkel võistleb selle riigi nimel, kus see avaldati.

11. Ühisartiklid registreeritakse konkursile vaid juhul, kui kõik peamised artikliga seotud isikud on esitatud osalusvormil ning asjaomane võistkond ei koosne enam kui 5 inimesest.

12. Konkursile võib töö esitada ka isik, kes ei ole selle autor, kuid seda võib teha vaid autori nõusolekul ning vaid juhul, kui on täidetud kõik konkursi reeglites esitatud nõuded.

13. Tööde esitamise tähtaeg on 30. september 2013 (kl 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi).

14. Artikli esitamisega konkursile nõustub osaleja sellega, et on konkursi reeglid läbi lugenud ning neist aru saanud.

15. Pärast artikli esitamist saadetakse osalejatele automaatne kinnitav e-kiri. Vaid pärast asjaomase kinnituse kättesaamist käsitatakse teid konkursist osavõtjana. Artikli kvalifitseerumise kohta eraldi e-kirja ei saadeta.

16. Esitatud artikleid ei tagastata.

17. Euroopa Komisjonil on õigus lükata tagasi kõik konkursile esitatud artiklid, mis ei vasta konkursi reeglites esitatud tingimustele.

18. Euroopa Komisjonil on õigus kasutada konkursile esitatud artikleid (sealhulgas ka fotod ja illustratsioonid) esitlusmaterjalides ja meedias, samuti on komisjonil asjaomase preemia edendamise eesmärgil õigus esitatud artikleid mis tahes vormis taasesitada.

19. Riikliku tasandi võitjate artiklid tõlgitakse inglise keelde ning avaldatakse Euroopa Komisjoni veebisaitidel koos nimede, fotode ning võitjate elulookirjeldustega.

20. Euroopa Komisjonis töötavad isikud, ELi tervishoiuteemalise ajakirjanduspreemia korraldajad või žüriiliikmed, samuti nende pereliikmed ei saa kõnealusest konkursist osa võtta.

21. Kõik (nii liikmesriigi kui ELi) žüriide tehtud otsused on lõplikud.

2. Hindamiskriteeriumid

Žüriiliikmed hindavad artikleid järgmiste kriteeriumide alusel:

• Uudisväärtus ja sisu asjakohasus avalikkuse seisukohast

• Võime äratada lugejates huvi

• Sõltumatus, objektiivsus ja ajakirjanduseetika põhimõtete austamine

• Originaalsus (nt teemavalik, teema käsitlus, võetud seisukoht ...)

• Uurimissügavus: uurimiseks teabe kogumine, kasutatud allikad ja töö ettevalmistamiseks tehtud jõupingutused

• Kirjutise kvaliteet – keelekasutus, loetavus ning struktuur

• Artikli sisu: see peab kajastama tervise- või tervishoiupoliitika küsimusi, käsitledes ühte või mitut reeglite punktis 1.4 loetletud teemat.

3. Žüriid ning Euroopa Komisjoni väljaantav preemia

Euroopa Komisjon annab preemiad välja ELi žürii ettepaneku alusel ning võttes arvesse eelvalikut, mille on teinud liikmesriikide žüriid, kellel on nõuandev roll.

– Liikmesriigi žürii

Igas ELi liikmesriigis hindab sõltumatu žürii konkursile esitatud artikleid ja valib asjaomases riigis välja ühe kandidaadi. Žürii koosneb riiklikest rahvatervise ekspertidest ning tuntud ajakirjanikest. Žürii esimeheks on Euroopa Komisjoni alalise esinduse ametnik või tema esindaja.

– ELi žürii

Üleeuroopaline võitja ja kahe järgmise parema töö autorid pälvivad Euroopa Komisjoni preemia. Ettepaneku võitjate kohta teeb komisjonile ELi ametnikest, Euroopa rahvatervise ekspertidest ja tuntud ajakirjanikest koosnev žürii, mille esimeheks on Euroopa Komisjoni kõrge ametnik.

Žürii liikmete nimekiri avaldatakse käesoleval veebisaidil pärast žürii istungeid.

4. Preemiad

Euroopa konkursi võitja ning teiseks ja kolmandaks tulnud tööde autorid saavad järgmised preemiad:

• 1. koht: 6 500 eurot

• 2. koht: 4 000 eurot

• 3. koht: 2 500 eurot

5. Auhinnatseremoonia

Kõik liikmesriikide kandidaadid kutsutakse auhinnatseremooniale ja ajakirjanike jaoks huvipakkuvale seminarile.

Preemia võitnud ajakirjanike ja nominentide tööd avaldatakse inglise keeles käesoleval ja muudel Euroopa Komisjoni veebisaitidel.

6. Isikuandmete kaitse

Me salvestame ja kasutame teie isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik teie konkursil osalemise järgseteks meetmeteks.

Teie andmeid kasutatakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.

Teie andmeid säilitatakse nii kaua, kuni on vajalik nende jätkuv menetlemine seoses teie osalemisega.

Läbipaistvuse huvides võidakse avalikustada teie nimi ning ametikoht teie organisatsioonis.

Õigus parandada ning kontrollida isikuandmeid:

Kui soovite lisateavet oma isikuandmete töötlemise või oma õiguste kasutamise kohta (nt juurdepääs andmetele või ebakorrektsete andmete parandamine või puuduvate andmete lisamine või te ei soovi avaldada oma andmeid veebisaidil Europa), võtke palun meiega ühendust.

Teil on igal ajal õigus pöörduda abi saamiseks Euroopa andmekaitseinspektori poole e-posti aadressil edps@edps.europa.eu.

Viimati muudetud: 27/03/2015 | Üles