Cesta

2012

Novinářská cena EU v oblasti zdraví

Pracujete jako novinář nebo novinářka a zabýváte se problematikou zdravotnictví?

Pravidla

1. Účastníci, články a přihlášky
2. Kritéria posuzování
3. Poroty a ocenění udělovaná Evropskou komisí
4. Ceny
5. Slavnostní předání cen
6. Prohlášení o ochraně soukromí

Původním a právně závazným zněním textu je anglická verze.

1. Účastníci, články a přihlášky

1. Soutěže se mohou zúčastnit profesionální novináři (tj. oficiálně uznaní novináři nebo autoři, jejichž článek je napsán publicistickým stylem a byl zveřejněn v renomovaném sdělovacím prostředku), kteří jsou občany jednoho z 28 členských států Unie (tedy včetně Chorvatska) nebo mají na jeho území trvalý pobyt. Do soutěže nebudou zařazeny propagační články ani vědecké statě.

2. Minimální věk pro účast v soutěži je 18 let.

3. Každý účastník soutěže může zaslat maximálně 2 články. Může se jednat o samostatné články nebo o sérii článků k určitému tématu.

4. Články se musí týkat jednoho nebo více témat kampaně „Evropa pro pacienty“:

5. Všechny články musí být zaslány jednotlivě spolu s přihláškou vyplněnou online.

6. Podmínkou je, aby byl článek původně zveřejněn v Evropské unii v tištěném či internetovém periodiku (které má alespoň 4 čísla ročně) nebo v rámci publikací firem, sdružení, univerzit, nadací apod. K článkům musí mít přístup široká veřejnost, bez ohledu na to, zda jsou zpoplatněny či zadarmo. Články uveřejněné v interních zpravodajích (např. firemní zpravodaj pro zaměstnance) nebudou do soutěže zařazeny.

7. Další podmínkou je, aby byl článek zveřejněn v období od 1. srpna 2012 do 30. září 2013. Účastníci soutěže mohou být požádáni o důkaz, že jejich článek byl skutečně zveřejněn.

8. Článek musí být napsán v jednom z úředních jazyků EU.

9. Jeho délka musí být alespoň 3 000 znaků (bez mezer), ale nesmí přesáhnout 20 000 znaků.

10. Hlavní redakce příslušného sdělovacího prostředku, kde byl článek uveřejněn, se musí nacházet na území jednoho z 28 členských států EU. Článek bude soutěžit za zemi, ve které byl zveřejněn.

11. Lze podávat i týmové přihlášky za předpokladu, že na přihlášce budou uvedeni všichni členové týmu a jejich počet nepřesáhne 5 osob.

12. Se souhlasem autora může článek zaslat i jiná osoba, pokud jsou všechny ostatní podmínky soutěže splněny.

13. Zaslat přihlášku do soutěže je možné do 30. září 2013 (do 24.00 SEČ).

14. Zasláním článku účastník soutěže stvrzuje, že si přečetl pravidla soutěže, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

15. Po odeslání článku obdrží účastníci e-mailem automatickou zprávu o jeho obdržení. Vaši účast v soutěži potvrzuje pouze tento e-mail. Žádné individuální e-maily potvrzující přijetí předložených článků do soutěže nebudou zasílány.

16. Zaslané články se nevracejí.

17. Evropská komise si vyhrazuje právo zamítnout jakýkoli příspěvek, který nevyhovuje pravidlům soutěže.

18. Evropská komise si vyhrazuje právo použít články zaslané do soutěže (včetně fotografií a ilustrací) v propagačních materiálech a médiích a také je v jakékoli formě reprodukovat za účelem propagace této novinářské ceny.

19. Články vítězů národních kol budou přeloženy do angličtiny a uveřejněny na internetových stránkách Evropské komise spolu se jménem, fotografií a životopisem vítězů.

20. Soutěže se nesmí účastnit pracovníci Evropské komise, organizátoři soutěže, členové poroty Novinářské ceny EU v oblasti zdraví ani jejich rodinní příslušníci.

21. Rozhodnutí poroty, ať už národní nebo evropské, jsou konečná.

2. Kritéria posuzování

Členové poroty ohodnotí články na základě následujících kritérií:

• novinářská hodnota článku a relevantnost informací v něm obsažených pro veřejnost

• schopnost zaujmout a udržet zájem čtenáře

• nezávislost, objektivita a respektování novinářské etiky

• originalita (např. výběr tématu, jeho zpracování, stanovisko k tématu apod.)

• hloubka zpracování tématu: rozsah rešerše, využití zdrojů a pečlivost věnovaná přípravě podkladů k článku

• kvalita písemného projevu: použitý jazyk, čtivost a struktura textu

• obsah článku: článek se musí týkat zdraví nebo politiky v této oblasti a musí se zabývat jedním či více tématy uvedenými v bodě 1.4 pravidel.

3. Poroty a ocenění udělovaná Evropskou komisí

Evropská komise udělí ceny na základě návrhu poroty EU a předběžného výběru národních porot, které mají poradní roli.

– Národní porota

V každém členském státě Unie ohodnotí články nezávislá porota a vybere jednoho vítěze národního kola. Porota se skládá z odborníků na otázky zdravotnictví a z renomovaných novinářů. Předsedou poroty bude vedoucí Zastoupení Evropské komise nebo jeho/její zástupce.

– Porota EU

Ceny za první, druhé a třetí místo v soutěži budou uděleny Komisí na základě doporučení poroty skládající se z úředníků evropských institucí, odborníků na oblast evropského veřejného zdraví a renomovaných novinářů, které předsedá vysoký úředník Evropské komise.

Seznam členů poroty bude na těchto stránkách k dispozici po jejím zasedání.

4. Ceny

Vítěz celoevropské soutěže a autoři příspěvků na druhém a třetím místě obdrží tyto ceny:

• 1. místo: 6 500 eur

• 2. místo: 4 000 eur

• 3. místo: 2 500 eur

5. Slavnostní předání cen

Všichni kandidáti z jednotlivých zemí budou pozváni na slavnostní předávání cen a na seminář pro novináře.

Články na prvním, druhém a třetím místě a články vítězů národních kol budou zveřejněny v angličtině na těchto internetových stránkách a na dalších stránkách Evropské komise.

6. Prohlášení o ochraně soukromí

Vaše osobní údaje budeme registrovat a zpracovávat pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro další účast v soutěži.

Tyto údaje budou zpracovány v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Údaje budou zaregistrovány a uchovávány po dobu nezbytnou v souvislosti s vaší účastí v soutěži.

Váš příspěvek (spolu s uvedením vašeho jména a vaší pracovní pozice) může být z důvodu transparentnosti uveřejněn.

Právo na opravu a osoba odpovědná za kontrolu osobních údajů:

Požadujete-li ohledně zpracování svých osobních údajů nebo výkonu svých práv (např. přístup a oprava nepřesných či neúplných údajů nebo nesouhlas se zveřejněním vašich údajů na portálu Europa) další informace, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Rovněž máte právo se kdykoli obrátit na evropského inspektora ochrany údajů: edps@edps.europa.eu.